Mesto Trnava

Benefity Mesta Trnava pre seniorov v roku 2019

Ani tento rok Mesto Trnava nezabúda na tých skôr narodených a prináša im množstvo výhod a zaujímavých podujatí. Aktuálna ponuka benefitov pre seniorov je platná a zahŕňa viacero oblastí:

Kultúrne a športové aktivity (v spolupráci so Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava) – podmienkou je

 • Vstupenky pre seniorov na filmové predstavenia v počte 5 ks na osobu a na kalendárny rok je možné uplatniť v Kine Hviezda, v Mestskom amfiteátri a v roku 2019 aj v oboch kinách v trnavských obchodných centrách. Stačí na mestskom úrade (Trhová 3) preukázať trvalý pobyt v Trnave a dosiahnutie seniorského veku predložením občianskeho preukazu.
 • Kúpalisko Castiglione: počas letnej sezóny je vstup pre seniorov vo veku nad 60 rokov a osoby s ŤZP, ktorí sú občanmi s trvalým pobytom v Trnave počas pracovných dní od 9.00 do 20.30 h za 0,20 €, počas víkendov za 0,50 €. Podmienkou zvýhodnenej ceny vstupného je hodnoverné preukázanie trvalého pobytu dokladom s fotografiou a údajom o trvalom pobyte.
 • Plaváreň Zátvor: vstup pre seniorov a osoby s ŤZP, ktorí sú občanmi s trvalým pobytom v Trnave, je počas pracovných dní od 12.50 do 14.10 h a počas víkendov zdarma. Mimo uvedený čas majú seniori a osoby s ŤZP 80-minútový vstup za 1 €.
 • Kúpalisko Kamenný mlyn: vstupenka pre návštevníkov vo veku nad 60 rokov a osoby s ŤZP, ktorí sú občanmi s trvalým pobytom v Trnave, je počas pracovných dní od 10.00 do 20.00 h za 0,20 € a počas víkendov za poplatok 0,50 €.  Podmienkou zvýhodnenej ceny vstupného je hodnoverné preukázanie trvalého pobytu dokladom s fotografiou a údajom o trvalom pobyte.
 • Podujatia a aktivity špeciálne určené seniorom: Športové hry seniorov, Veľtrh pre seniorov, využitie petangového ihriska a Fit parkov a pod.

Zníženie daní a poplatkov

 • Zníženie dane z pozemkov (okrem stavebných) v katastrálnom území mesta Trnava o 50 % pri pozemkoch, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov a občania v hmotnej núdzi, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
 • Zníženie dane zo stavieb a bytov v katastrálnom území mesta Trnava o 50 % pri stavbách na bývanie a bytoch, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov a občania v hmotnej núdzi, a ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
 • Zníženie dane o 50 % pri garážach a nebytových priestoroch v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. Uvádza sa ŠPZ vozidla.
 • Pre vlastníkov alebo držiteľov psov v bytových domoch, ktorých jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok, sa daň stanovuje vo výške 6,63 € (pre ostatných občanov je to 33,19 €).
 • Pre vlastníkov alebo držiteľov psov v rodinných domoch, ktorých jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok, sa daň stanovuje vo výške 6,63 €, (pre ostatných občanov je to 9,95 €).
 • Osoba ŤZP je od dane za psa oslobodená.
 • Komunálny odpad – pre fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov a fyzickú osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP, je sadzba poplatku 0,04510 €/deň, t. j. 16,461 €/rok. Pre fyzickú osobu v hmotnej núdzi, prevažne alebo úplne bezvládnu fyzickú osobu a fyzickú osobu, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, je sadzba poplatku 0,03333 €/deň, t. j. 12,16 € na rok. Zľava na poplatku za komunálny odpad sa týka obyvateľov rodinných domov a je o ňu treba požiadať písomne odbor dopravy a komunálnych služieb MsÚ, resp. na e-mailovej adrese info@trnava.sk (nie je priznaná automaticky).

Sociálne služby

 • terénna opatrovateľská služba v domácnosti,
 • pobytová sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby,
 • pobytová sociálna služba v zariadení pre seniorov,
 • v individuálnom prípade pri preukázaní nízkeho dôchodku je možnosť raz ročne požiadať o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, resp. mimoriadnu dávku na pomoc občanovi.

Denné centrá pre seniorov

Činnosť denných center je zameraná na záujmové a kultúrne aktivity a na udržanie fyzickej a psychickej aktivity svojich členov. Seniori sa zapájajú do aktívnej činnosti ako napr. ručné práce, spoločenské hry či umelecké aktivity.
Súčasťou sú aj vzdelávacie programy, kultúrne, spoločenské i športové podujatia, zájazdy a organizovanie poradenských služieb najmä z oblasti sociálneho zabezpečenia dôchodcov a zdravotnej starostlivosti.

V Trnave funguje osem denných centier (bývalé kluby dôchodcov), ktoré nájdete na uliciach:

 • Dedinská 9 (KD Modranka)
 • Vladimíra Clementisa 51
 • Hospodárska 34
 • Limbová 11
 • Ľudová 14
 • Hlavná 17
 • Novosadská 4 (Katolícka jednota)
 • Ludvika van Beethovena 20

Ďalšie zľavy:

 • Seniori nad 62 rokov platia za prepravu v MHD hotovosť 0,20 €/osoba. V prípade platby čipovou kartou je poplatok 0,07 €/osoba. Pri zakúpení cestovného lístka v hotovosti sa senior preukáže občianskym preukazom.
 • Možnosť využitia zľavy na obed (v závislosti od výšky dôchodku) v určenej stravovni, príp. aj zabezpečenie jeho dovozu domov prostredníctvom opatrovateliek, ak o dovoz stravy klient požiada a je na túto službu odkázaný.
 • Príležitostný bezplatný prenájom priestorov v KD Kopánka na nepravidelné kultúrne a spoločenské podujatia denných centier seniorov.
 • Príležitostný bezplatný prenájom priestorov v KD Modranka na nepravidelné kultúrne a spoločenské podujatia denných centier seniorov.

V prípade otázok môžete kontaktovať odbor sociálny Mestského úradu v Trnave na Trhovej ulici 3, č. dverí 167 a 168, prípadne na telefónnom čísle 033/32 36 167 alebo 033/ 32 36 168.


Ilustračné foto: pixabay.com

15.7.2019 11:12

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?