Mesto Trnava

Blíži sa výmena pneumatík. Už viete, čo s tými opotrebovanými?

Od 1. 1. 2016 prešla povinnosť spätného odberu odpadových pneumatík na distribútorov. Po novom majú mestá a obce možnosť zbierať pneumatiky na miestach, ktoré si k tomu určia. Mestské zastupiteľstvo Mesta Trnava schválilo 12. septembra VZN č. 488, ktoré dopĺňa VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava a vymedzuje v ňom spôsob zberu odpadových pneumatík nasledovne.

Konečný užívateľ je povinný odovzdať odpadové pneumatiky distribútorovi pneumatík a je zakázané ukladať ich do iných nádob na iné druhy odpadu alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá. Jediným zberným dvorom, kde ich môže konečný užívateľ uložiť, je zberný dvor na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina).

Otváracie hodiny na Mikovíniho ulici:

  • Pondelok – piatok    od 1. 10. do 31. 3.  12.00 - 18.00        od 1. 4. do 30. 9.  od 13.00 – 19.00 h       
  • Sobota                        od 1. 10. do 31. 3.    8.00 - 18.00        od 1. 4. do 30. 9.  od   9.00 – 19.00 h

Pneumatiky teda nepatria do zberných dvorov ani na nelegálne skládky, ale distribútorom a predajcom, ktorí sú zo zákona povinne zmluvne zaviazaní vracať tento odpad spracovateľom. V prípade, že niekto vyhodí nepotrebné pneumatiky na verejné priestranstvo, budú odstránené na náklady mesta, čo znamená, že likvidáciu takejto čiernej skládky zaplatia v konečnom dôsledku daňoví poplatníci.

Slovensko má v triedení odpadu veľké rezervy a väčšina odpadu stále končí na skládkach, ktoré sú ako časované bomby. Zmiešanie rôznych látok a materiálov, ktoré vytvárajú medzi sebou chemické reakcie spôsobuje niekoľko problémov naraz. Sú to spomalené rozkladacie procesy, vznik skleníkových plynov a znečistenie podzemných vôd a pôdy. Ďalšími sú záber pôdy, zápach, premnoženie istých typov živočíšnych druhov (najmä hlodavce),  nenávratná strata surovín, ktoré by mohli byť použité na výrobu ďalších materiálov.

Dôležité sú nasledovné vedomosti a skúsenosti, ktoré je potrebné uplatňovať pri nakladaní s odpadmi.

  • Minimalizácia
  • Opätovné používanie
  • Recyklácia a kompostovanie
  • Spaľovanie s využitím energie
  • Skládkovanie a ďalšie spôsoby zneškodnenia odpadov

Znamená to, že na prvom mieste by sa malo vzniku odpadu zabrániť. Potom by sa mal využiť ako druhotná surovina, recyklovať, a pokiaľ sa nedá recyklovať, alebo je recyklácia málo prínosná, mal by sa odpad energeticky zhodnocovať. Zneškodňovanie odpadu na skládkach odpadov a v spaľovniach odpadov bez využitia energie by sa malo používať čo najmenej.

Ak chcete prispieť svojou „troškou", odovzdávajte pneumatiky. Väčšina z nich sa opätovne využije napr. na gumený granulát, ktorý sa využíva na výrobu športových a detských ihrísk, protihlukové steny, modifikované asfalty – gumovou drvinou, výplň betónov, akustické protihlukové bariéry pri vozovkách, podkladové vrstvy vozoviek, koľajové prejazdy, parkoviská, nátery, farby, podrážky topánok, gumené dlaždice na detské ihriská, strešné šindle, gumou modifikované asfalty, absorbéry pri rázovom namáhaní, podklady a výplne pre umelé trávniky, bežecké dráhy nezávislé od počasia, tenisové kurty a fitnescentrá.

Najväčší výrobcovia pneumatík sa združili a založili prvú autorizovanú organizáciu zodpovednosti výrobcu (OZV) Eltma. Eltma je nezisková spoločnosť, ktorá sa stará o zákonné povinnosti svojich účastníkov (registrovaných ako výrobcovia), ale ponúka aj bezplatné riešenie pre distribútorov. Registráciou v OZV Eltma si zaistíte bezplatný zvoz a likvidáciu pneumatík s garanciou zvozu do 10-tich dní od objednávky. Zvoz pneumatík nie je limitovaný značkou ani nákupom od výrobcu. Spoločnosť Eltma garantuje 100% spracovanie odpadových pneumatík. Nestane sa, že odovzdané pneumatiky nájdete na skládkach alebo vyvezené v lese. Občania bez obáv môžu odovzdávať použité pneumatiky do zberných miest, pretože tieto miesta majú zvoz garantovaný. Zoznam zberných miest nájdete na stránkach spoločnosti Eltma. Zoznam je pravidelne dopĺňaný a cieľom je, aby zberných miest bolo čo najviac a boli čo najdostupnejšie pre všetkých občanov.

Naučiť sa nakladať s odpadom je v našom vlastnom záujme a aj záujme našich detí. Recyklácia je skvelá a môže byť aj tvorivá a užitočná.

ilustračné foto, zdroj: internet

5.10.2017 8:29

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?