Mesto Trnava

Čo priniesli komunitné projekty v roku 2016

Mesto Trnava vyčlenilo minulý rok po prvýkrát čiastku 20 000 eur pre každú zo šiestich mestských častí. Spolu 120 000 eur bolo určených na investičné i neinvestičné projekty, pričom o ich použití mohli rozhodovať priamo občania prostredníctvom výborov mestských častí (VMČ).

Podmienkou bolo vyplnenie jednoduchého formulára, v ktorom občania bližšie opísali svoj zámer, a odovzdali ho na stretnutí VMČ. Každý projekt posúdila komisia zložená z vedenia mesta a zamestnancov MsÚ a určila subjekt zodpovedný za jeho realizáciu (odbory mestského úradu alebo organizácie mesta, napr. Stredisko sociálnej starostlivosti či STEFE). Vďaka financiám na komunitné projekty sa v uplynulom roku podarilo uskutočniť viacero vecí, na ktoré doteraz neboli v rozpočte vyčlenené prostriedky, resp. neboli považované za prioritné.

Ide napríklad o odhlučnenie Klubu dôchodcov na Limbovej ulici, kde bol problém s nadmerným hlukom a vzájomným rušením, pokiaľ sa tu konalo viac podujatí naraz (omše, zasadania výboru, akcie s hudobnou produkciou a podobne). Ďalšími úspešne zrealizovanými projektami bola úprava a zatrávnenie terénu po odstránených prašiakoch, ohradenie priestoru za výmenníkovou stanicou pri Nerudovej ulici a inštalácia troch sprchových kútov pre platičov na Coburgovej 60, 62 a 64.

Z komunitných projektov bolo možné financovať aj organizáciu lokálnych podujatí, čo využilo napr. VMČ 5 pri Dni športu a kultúry na Linčianskej či VMČ 6, ktoré vďaka týmto prostriedkom zabezpečilo správcu klziska v areáli Základnej školy na ulici Ivana Krasku v Modranke pre žiakov i širokú verejnosť od januára do marca tohto roku.

Niektoré z občianskych návrhov sú stále v riešení, spomeňme vyčistenie a vymaľovanie železničného podjazdu na Dohnányho ulici (došlo k dohode s vlastníkom tejto stavby – Železnicami Slovenskej republiky a aktivitu by mali zabezpečiť dobrovoľníci), revitalizáciu trafostanice na Poštovej ulici (vlastník ZS distribučná a.s. reagovala, že nesúhlasí so zásahmi do vzhľadu budovy, dala však súhlas na prekrytie výklenku pod rampou), v blízkej dobe sa bude vysádzať i živý plot, ktorý požadujú obyvatelia bytového domu na Golianovej. S cieľom zabrániť posedávaniu návštevníkov blízkeho pohostinstva pod oknami bytovky tu majú byť vysadené pichľavé kroviny. Mesto Trnava zakúpi a odovzdá garantovi projektu požadovanú zeleň, jej výsadbu a ďalšiu údržbu si obyvatelia zabezpečia vo vlastnej réžii.

Okrem toho na Coburgovej 60 – 70 pribudne domček na náradie a uvažuje sa o umiestnení bezpečnostnej kamery pri Farskom kostole. Požadované napojenie na mestskú políciu v súčasnosti nie je technicky možné, riešením by mohlo byť nainštalovanie webkamery prostredníctvom spoločnosti TT-IT s monitorovaním priamo v kostole. Po obhliadke miesta bude vypísané verejné obstarávanie.

Medzi návrhmi, ktoré neboli zrealizované, je premiestnenie navádzacej dopravnej značky na Tamaškovičovej (dôvodom sú nedostatočné priestorové možnosti a množstvo ostatného dopravného značenia) a osadenie stĺpikov pri krčme Spartak. Odbor územného rozvoja a koncepcií a odbor dopravy a komunálnych služieb vyhodnotili, že stĺpiky by komplikovali zimnú údržbu, navyše by ich bolo možné jednoducho svojpomocne odstrániť. VMČ 5 napriek tomu trval na ich osadení a ODaKS požiadavku zrealizoval, no do nasledujúceho rána boli stĺpiky neznámym páchateľom odstránené. Situácia sa zopakovala aj po druhom osadení. Predseda VMČ bol zo strany MsÚ informovaný, že ďalšie osádzanie stĺpikov mesto vykonávať nebude. Náklady na osadenie stĺpikov znášalo mesto z vlastných zdrojov.

Tretím neuskutočneným komunitným projektom bola úprava spoločných priestorov bytovky na Coburgovej 60 A, B, C – z dôvodu vyšších nákladov (cca 6 800 eur) bola požiadavka zrealizovaná z iných zdrojov prostredníctvom spoločnosti STEFE.

Trnavské mestské časti majú aj v roku 2017 k dispozícii 120 000 € (resp. 20 000 eur pre každú časť), za ktoré môžu realizovať svoje komunitné projekty. Viac informácií a tlačivá na vyplnenie poskytnú občanom členovia VMČ, pod ktoré obyvatelia územne spadajú.

14.2.2017 17:37

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?