Mesto Trnava

Deň učiteľov patril na radnici oceneniam trnavských pedagógov

Ani tento rok sme si nezabudli uctiť tých, ktorí vykonávajú jedno z najušľachtilejších a zároveň najnáročnejších povolaní – učiteľov a učiteľky. Na pôde radnice privítala vo štvrtok 28. marca 2019 viceprimátorka Eva Nemčovská trinásť pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov, aby im odovzdala ocenenia primátora mesta..

Návrhy na ocenenia podávajú každoročne riaditelia trnavských škôl, následne z nich potom vyberá odbor vzdelávania, športu a kultúry Mestského úradu v Trnave. Tohtoročnými ocenenými boli:

PaedDr. Irena Ryšavá, ZŠ s MŠ, Maxima Gorkého 21, Trnava

v školských službách pracuje od roku 1979 ako učiteľka materskej školy, neskôr ako riaditeľka.

Jej pedagogická činnosť sa vyznačuje kvalitnou metodikou, vzťah a prístup k deťom je príkladný. Zodpovedne si plní všetky povinnosti, venuje sa začínajúcim pedagógom a pracuje s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, s rómskymi deťmi a ich rodičmi.

 

Ing. Anna Izakovičová, ZŠ s MŠ, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava

v školstve pracuje od roku 1986 ako učiteľka nemeckého jazyka a pestovateľských prác.

V rámci vzdelávacej a mimoškolskej záujmovej činnosti pracuje so žiakmi v oblasti environmentálnej výchovy.

Veľkou mierou sa zaslúžila o výsadbu, údržbu a skrášlenie školského areálu, ktorý patrí medzi najkrajšie v Trnave.

 

Mgr. Jozef Pikna, ZŠ s MŠ, Spartakovská 5, Trnava

od roku 1996 pracuje ako učiteľ náboženskej výchovy.

U žiakov rozvíja pravidlá mravného vedomia – slušne sa správať, byť pracovitý, svedomitý, pravdovravný, neklamať, priateľský, konať dobré skutky. Žiakom sa venuje s láskou.

Každý rok podporuje charitatívne akcie a organizuje dobrovoľné zbierky na pomoc chudobným deťom.

 

Mgr. Ľubomíra Šimončíková, ZŠ s MŠ, Vančurova 38, Trnava

pracuje už 38 rokov ako učiteľka dejepisu a občianskej náuky.

Vo svojej práci je tvorivá, inovatívna a u žiakov rozvíja kritické myslenie.

Jej zásluhou sa škola stala prvou na Slovensku, ktorá sa zapojila do projektu „Školské fórum – týždeň mobility“.

 

Milan Kuzma, ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského, elokované pracovisko, Kalinčiakova 26, Červeník

od roku 1979 pracuje ako učiteľ hry na dychové nástroje.

Založil mládežnícku dychovku, ktorú vedie dodnes, čím aktívne vypĺňa hudobný a kultúrny život v obci, reprezentuje školu a mesto Trnava doma i v zahraničí.

Z pohľadu pedagogickej práce patrí medzi zodpovedných a najlepších učiteľov.

 

Mgr. Lýdia Prem Pajerchinová, ZŠ s MŠ, Andreja Kubinu 34, Trnava

od roku 1987 pracuje ako učiteľka 1. stupňa základnej školy.

Pre žiakov organizuje rôzne školské a mimoškolské aktivity.

Vďaka jej usilovnej práci sa v areáli školy podarilo vybudovať dopravné ihrisko s prenosnými dopravnými značkami.

 

PaedDr. Dagmar Kolevová, ZŠ s MŠ, Jána Bottu 27, Trnava

pracuje ako učiteľka slovenského jazyka a hudobnej výchovy.

K svojej práci pristupuje zodpovedne, uplatňuje moderné metódy     a formy vyučovania, má tvorivý a novátorský prístup.

Dlhodobo sa venuje aktuálnym otázkam školstva, postaveniu učiteľov a reformám školského systému.

 

PaedDr. Ľubica Lutzbauerová, ZŠ s MŠ, Ivana Krasku 29, Trnava

pracuje ako učiteľka anglického jazyka.

Vo vyučovaní používa inovatívne a progresívne metódy práce, je organizátorkou celosvetovej súťaže World Education Games a organizuje projekty začlenenia anglických lektorov do vyučovacieho procesu v škole.

Aktívne sa zapája do mimoškolských aktivít mesta a občianskych združení, organizuje charitatívnu akciu Zóna bez peňazí, zúčastňuje sa aktivity Bercajgel na podporu mestskej cyklistiky a cyklotrás v Trnave.

 

Mgr. Lenka Bartková, Centrum voľného času - Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava

pracuje ako vychovávateľka.

Pričinila sa o rozvoj a vzostup záujmovej činnosti v oblasti športu a turistiky. Organizuje športové súťaže okresného a krajského charakteru.

 

Mgr. art. Petra Sabová, ZUŠ, Mozartova 10, Trnava

pracuje ako pedagogička literárno-dramatického odboru.

Každoročne pripravuje poslucháčov na súťaže v prednese poézie a prózy.

Medzi poslucháčmi, rodičmi a odbornou verejnosťou je obľúbená pre svoju flexibilitu, otvorenosť a ochotu tvorivo pracovať so všetkými poslucháčmi.

 

Eva Bartovičová, MŠ Hodžova 40, Trnava

Pani učiteľka má dlhoročné skúsenosti v pedagogickej praxi, v uvedenej škole pracuje 19 rokov, z toho 12 rokov pôsobila ako zástupkyňa riaditeľky.

Vedie pedagogickú prax študentiek z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a zúčastňuje sa na adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagógov.

Vo svojej triede má integrované dieťa, ktorému vypracovala individuálny výchovno-vzdelávací plán, a venuje mu zvýšenú pozornosť.

 

Denisa Konya, MŠ Vajanského 3, Trnava

Okrem toho, že je aktívnou učiteľkou, úspešne zapája materskú školu do rôznych projektov. Aktívne spolupracuje na vyhlásených grantoch.

V tomto čase sa zúčastňuje kontinuálneho vzdelávania „Technické vzdelávanie v predprimárnom vzdelávaní v MŠ“, po absolvovaní ktorého bude realizovať podporu technického vzdelávania prostredníctvom aplikácie všeobecne uznávanej výskumne ladenej koncepcie.

 

Helena Horáčková, MŠ V jame 27, Trnava

Od roku 1983 do 2003 zastávala funkciu riaditeľky materskej školy, neskôr zástupkyne riaditeľky.

Materská škola za venuje environmentálnej výchove. Na základe tohto zamerania absolvovala inovačné vzdelávanie pod názvom “Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania“.

Pani učiteľka absolvuje s deťmi množstvo výletov do prírody a školu v prírode. Projekt „Lesná škôlka“, je dlhodobo súčasťou školského vzdelávacieho programu materskej školy.

Vo výchovno-vzdelávacom procese dosahuje výborné výsledky, v práci je dôsledná, na deti pôsobí svojou osobnosťou veľmi kladne.


Prítomných privítala 1. zástupkyňa primátora Trnavy Eva Nemčovská.


Spolu s Miroslavou Komorníkovou, vedúcou odboru vzdelávania, športu a kultúry MsÚ (tretia sprava), im odovzdala ocenenia primátora.

Foto: Anna Tamajková

2.4.2019 18:52

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?