Mesto Trnava

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018 v Trnave budú plné zaujímavých podujatí

Trnava ako hlavné mesto Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017 ponúkla zo všetkých slovenských miest v minulom roku najbohatší program pre odborníkov aj širokú verejnosť. Po roku sa opätovne Trnavčania môžu tešiť na množstvo septembrových podujatí pripravených Mestom Trnavou, Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi v Trnave. Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018 sa nesú v duchu témy Zdieľané dedičstvo.

Neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho leta Trnavy a Trnavčanov je vlastivedný cyklus pod názvom Potulky Malým Rímom, ktorý pripravuje radnica už pätnásť rokov. O nedeľné tematické prehliadky miest spätých s históriou mesta, inak často pre verejnosť nedostupných, je zo strany obyvateľov i návštevníkov Trnavy stále veľký záujem. Sú určené pre všetky vekové kategórie – pre malých i veľkých, ktorí radi objavujú stále niečo nové z histórie i súčasnosti mesta, v ktorom žijú. Podobne ako v minulom roku bude tento cyklus pokračovať aj v septembri. Nedeľné vychádzky budú venované viacerým témam ako napr. Trnava vo filmoch (E. Izakovičová) či Kúzlo pohyblivých obrázkov (P. Wagner).
Kto si radšej pamiatky pozerá zo sedla bicykla ako pešo, bude môcť absolvovať cykloprehliadky mesta pod názvom Trnava očami architekta na tému Ako melie moderna – po stopách nových mlynov Trnava západ (15. 9.) a Architektonické esá Trnavy – diela významných architektov v meste (22. 9.). Špeciálne nočné prehliadky západného krídla radnice – priestory bývalej radnice, kaplnku a historickú väznicu ocenia určite nielen najmenší záujemcovia o históriu a pamiatky, ale aj tí skôr narodení (14. a 15. 9.). Deti, ako aj všetci milovníci histórie železníc, si 29. septembra 2018 na železničnej stanici v Trnave budú môcť pozrieť historický poštový vozeň s modelovým koľajiskom, historickou poštovou úradovňou a výstavou zväčšených kópií železničiarskych kroník z Trnavy a okolia.
Štátny archív v Trnave spolu s Mestom Trnavou opäť po roku pripravil prednáškový cyklus s názvom O Trnave vo veži, ktorý sa bude konať od 11. do 28. septembra 2018. Priamo v mestskej veži, dominante mesta, sa uskutoční 8 odborných prednášok, ktoré širokej verejnosti priblížia výsledky najnovších, napr. archívnych i pamiatkových výskumov k histórii mesta. Pri príležitosti 780. výročia udelenia mestských výsad Trnave odznie napríklad prednáška Mgr. Veroniky Paukovej Ako si Trnava pripomenula 700. výročie získania výsad slobodného kráľovského mesta. Nasledovať bude prednáška Mgr. Kataríny Červeňovej, PhD., pod názvom Čo sa stalo v Trnave pred 200 rokmi alebo ako sa Trnavčania postavili proti zbúraniu Hornej a Dolnej brány a prednáška Ing. arch. Jaroslavy Žuffovej Trnava, stredoveké tehlové mesto, jediné na území Slovenska. Záujemcovia sa však dozvedia aj o športových a telocvičných spolkoch medzi vojnami (V. Pauková), o trnavských fotoateliéroch (S. Jurčová), o počiatkoch talianskej komunity v Trnave (R. Ragač), o zaniknutom industriále Trnavy (M. Beňák) a slávnostných príchodoch ostrihomských arcibiskupov do Trnavy v 18. storočí (R. Ragač). V Štátnom archíve v Trnave si záujemcovia budú môcť pozrieť výstavu Trnava – osmičkový príbeh (9. 9.) s odborným výkladom. Na výstave archív prezentuje originály archívnych dokumentov trnavskej proveniencie viažuce sa k osmičkovým výročiam, ktoré si pripomíname v tomto roku (1238, 1848, 1918, 1948, 1968). Samozrejme, na výstave návštevníci uvidia aj originál listiny Bela IV. z roku 1238, ktorou panovník Trnave udelil výsady slobodného kráľovského mesta. Je to najstarší archívny dokument nachádzajúci sa v Štátnom archíve v Trnave a zároveň najstaršia listina svojho druhu na Slovensku, na ktorú sú Trnavčania právom hrdí.
Počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa v Trnave uskutočnia aj dve odborné konferencie. Na pôde Trnavskej univerzity sa 20. septembra 2018 uskutoční vedecká konferencia Slovensko v historických osmičkách, zameraná na predstavenie súčasných poznatkov a analýzu udalostí v celkovom diapazóne historického vývoja na našom území od stredoveku po 20. storočie v kontexte fenoménu historických „osmičkových“ dátumov v našich dejinách.
K 780. výročiu udelenia mestských privilégií Trnave pripravujú Mesto Trnava, Štátny archív v Trnave a Trnavská univerzita v spolupráci s ďalšími partnermi interdisciplinárnu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom Trnava 1238 – 2018 ...úspešný európsky príbeh (25. – 26. 9.), ktorej cieľom je prezentovať, diskutovať a doplniť aktuálny stav výskumu k dejinám Trnavy na základe najnovších výsledkov výskumov z archeológie, archívnictva, dejín umenia, etnografie a pod. v širšom európskom kontexte od odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia. Na konferencii odznejú príspevky týkajúce sa trnavského Dobrovoľného hasičského zboru (J. Roháč),majerského hospodárenia Trnavy v 50. a 60. rokoch 18. storočia (A. Lančarič), podoby mesta a trnavskej spoločnosti v roku 1538 tristo rokov po udelení privilégia (D. Fridrichová), Belo IV. a protomestské sídliská v roku 1238 (V. Rábik), K výstavbe univerzitného Kostola sv. Jána Krstiteľa v Trnave (H. Žažová), Polstoročie spolupráce archívov v Trnave a Mikulove (M. Svoboda), či 50 rokov Vojenského archívu v Trnave. 50 rokov vojenského archívnictva na Slovensku (J. Petráš) atď.
Záujemcov o dejiny františkánskej rehole v Trnave určite poteší prehliadka Kostola sv. Jakuba a krýpt spojená s odborným výkladom br. Cyrila. (8. 9.).
Západoslovenské múzeum v Trnave, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Divadlo Jána Palárika v Trnave v priebehu septembra otvoria svoje brány pre verejnosť počas Dní otvorených dverí. V Galérii Jána Koniarka sa 13. septembra 2018 uskutoční vernisáž 10. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátovej tvorby Trienále plagátu Trnava 2018. V záhrade Kopplovej vily si záujemcovia budú môcť pozrieť od 13. septembra medzinárodnú výstavu plagátov pod názvom Shutup! Voice of democracy in danger, ktorej ideový zámer vzišiel z výzvy a následnej reakcie grafických dizajnérov na vraždu novinára J. Kuciaka a jeho snúbenice M. Kušnírovej, ktorá spôsobila vlnu demonštrácií na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Na záver spomeňme ešte uvedenie do života dvoch zaujímavých publikácií, ktoré bezprostredne súvisia s Trnavou. Trnava – prechádzka v čase z pera Simony Jurčovej a kolektívna monografia Mladšia fraknovská línia Esterházyovcov (zost. Gábor Strešňák) budú určite príjemným spestrením septembrových podujatí.
Trnava opäť ponúka počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva širokú a pestrú paletu podujatí. Podrobný program nájdete zverejnený na internetovej stránke Mesta Trnavy a Združenia historických miest a obcí Slovenska, aj v tlačenej podobe na samostatných plagátoch a programových skladačkách.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (ďalej DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v päťdesiatich účastníckych štátoch. Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DEKD v roku 1993. Základným cieľom tohto celoeurópskeho podujatia je zvýšiť povedomie obyvateľov o kultúrnom dedičstve, prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ale aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom. V roku 2018 je táto idea o to silnejšia, pretože rok 2018 bol na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie vyhlásený za Rok európskeho kultúrneho dedičstva, ktorého cieľom je podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo Európy. Zameriava sa na zlepšenie informovanosti o kultúrnom dedičstve, pričom zdôrazňuje úlohu Európskej únie pri podpore spoločných riešení. Súčasťou Európskeho roka kultúrneho dedičstva sú iniciatívy a podujatia na európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

(JR)


 

3.9.2018 18:54

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?