Mesto Trnava

Druhé kolo súťaže o získanie dotácií v roku 2019 je spustené

Mesto Trnava vyhlasuje 2. kolo súťaže o získanie dotácií v roku 2019 na aktivity v oblastiach:

  • Charita – program č. 5
  • Zdravie a drogová prevencia – program č. 8

Žiadosti o získanie dotácií je potrebné doručiť do 31. 05. 2019 na vzorových tlačivách na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava. Vzorové tlačivá sú zverejnené na internetovej stránke mesta v sekcii Občan / Úradné tlačivá. Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy.
V zmysle tohto VZN môže každý subjekt môže predložiť v jednom roku maximálne dve žiadosti o dotáciu a ich účel sa nesmie zhodovať. Žiadosti, ktoré nespĺňajú túto podmienku, budú zo súťaže vyradené.
Dotáciu nemôže získať ani žiadateľ, ktorý v predchádzajúcom roku použil poskytnutú dotáciu na iný účel, ako bolo stanovené v zmluve, nepredložil zúčtovanie dotácie v súlade s VZN, alebo nedodržal zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie.
Viac informácií nájdete v sekcii Mestský grantový program, kde sú zverejnené aj mená a e-mailové adresy osôb, ktoré poskytnú uchádzačom poradenstvo v jednotlivých oblastiach, a prehľady udelených dotácií v uplynulých rokoch.
 

25.3.2019 10:01

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?