Mesto Trnava

Mesto Trnava bude využívať v procese verejného obstarávania elektronický systém JOSEHPINE

Útvar verejného obstarávania Mesta Trnava oznamuje všetkým záujemcom o verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a poskytovanie stavebých prác, nasledovné dôležité informácie.

V zmysle ustanovenia § 49 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 93/2017 Z. z. a za účelom zabezpečenia princípov verejného obstarávania, a to najmä zabezpečenia hospodárskej súťaže, transparentnosti, dodržania zásady rovnosti a anonymity, Mesto Trnava ako verejný obstarávateľ bude v procese verejného obstarávania využívať elektronický systém JOSEPHINE.
JOSEPHINE je účinný a jednoducho ovládateľný nástroj určený na elektronizáciu procesu zadávania verejného obstarávania, elektronického prijímania ponúk, na ľahkú kontrolu jednotlivých krokov zodpovedajúcu európskej smernici i národnému legislatívnemu prostrediu v oblasti zadávania verejného obstarávania. Napĺňa potrebu vyhlasovateľov verejného obstarávania uskutočniť kompletnú zákazku od začiatku až do jej konca bez procesných chýb, k tomu sú bonusy v podobe úspor finančných a časových prostriedkov.
Elektronizácia zadávania verejných zákaziek, príjmu ponúk a hodnotenie pomocou eAukcie zvýši transparentnosť, obmedzí chybovosť, zrýchli administratívu i celý proces zadávania verejného obstarávania. Evidencia zákaziek je na jednom mieste a k zákazkám sa jednoducho dostanú aj vzdialení, teda aj zahraniční dodávatelia.
Nástroj umožňuje vnútorný i vonkajší dohľad nad plánovaním, prípravou, definovaním zadávacích (súťažných) podmienok, realizáciou a archiváciou dokladov k verejnému obstarávaniu.
Do softwarového nástroja JOSEPHINE určeného k elektronizácii procesu verejného obstarávania na Slovensku je integrovaný modul eID, ktorý umožňuje autentifikáciu uchádzača pomocou občianskeho preukazu. To je zároveň povinná výbava takéhoto systému podla § 20 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstrávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 18. 4. 2016.
Mesto Trnava bude týmto systémom zadávať všetky druhy zákaziek, a to zákazky s nízkou hodnotou, zákazky podlimitné aj zákazky nadlimitné.
Od 1. augusta 2017 Mesto Trnava zahájilo skúšobnú prevádzku a od 14. augusta 2017 bude prevádzka ostrá.
Dovoľujeme si požiadať všetkých záujemcov o verejné obstarávanie pre Mesto Trnava o sledovanie webového sídla josephine.proebiz.com, na ktorom budú aktuálne zverejňované všetky verejné obstarávania s uverejnenými súťažnými podkladmi a prílohami. Upozorňujeme, že súťažné podklady zverejnené na tomto softwéri nebudú uchádzačom odosielané osobitne.
Pre transparentnosť prehľadu o zákazkách verejného obstarávania zadaných týmto systémom bude zachovaná aj doterajšia informácia v ISS, t. j. eGOV, trnava.sk (egov.trnava.sk).
Ďakujeme všetkým za doterajšiu spoluprácu a dôveru a veríme, že uvedený postup bude úspešným štartom k zdarným zákazkám pre Mesto Trnava a úspešných uchádzačov.

Prikladáme návod na komunikáciu, registráciu a prácu so systémom JOSEPHINE.
Zároveň uvádzame kontakt pre všetkých uchádzačov na technickú pomoc pri registrácii a vkladaní ponúk:
houston@proebiz.com
Telefón : +421 220 255 999
Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com.


KOMUNIKÁCIA, REGISTRÁCIA PONÚK A VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

1.  Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
a) Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti, a ktorý zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
b) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.
c) JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
d) Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome

e) Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi vtedy, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. hneď ako sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.
f) Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, ako aj komunikácia pri revíznych postupoch medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon. Pokiaľ sa v súťažných podkladoch vyskytujú požiadavky na predkladanie ponúk (vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, ako aj komunikácia pri revíznych postupoch medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi alebo na akúkoľvek inú komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi), má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE, tak v súťažných podkladoch túto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka i prípadov, kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo k službe. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví zákon a bude realizovaná mimo komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
g) Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi, bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca, resp. uchádzač, sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca, resp. uchádzač, si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
h) Ak je odosielateľom zásielky záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému môže k predmetnému obstarávaniu prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
i) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a ktorí zároveň chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).
j) Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/... formou odkazu na systém JOSEPHINE.
Záujemca nebude žiadať o súťažné podklady, nakoľko tieto sú umiestnené na webovej aplikácii JOSEPHINE. V profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie sa nachádza link na tieto podklady. Všetky vysvetlenia a prípadné úpravy budú tiež zverejnené vo webovej aplikácii JOSEPHINE

2.  Registrácia
a) Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla, alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .
b) Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné urobiť dvoma spôsobmi:
 - v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 17.00 hod.
 -  alebo počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon je 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
c) Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade – zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky“.

3.  Vysvetlenie súťažných podkladov
Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácii verejného obstarávania je: https://josephine.proebiz.com/
V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli systému JOSEPHINE, kde budú všetky informácie k dispozícii.
V prípade nejasností alebo pri potrebe objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Na tomto mieste budú dostupné všetky informácie potrebné na vypracovanie ponuky.
Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. To neplatí pre podania a dokumenty súvisiace s uplatnením námietok podľa § 170, ktoré sa doručujú listinne do podateľne verejného obstarávateľa.
Hospodársky subjekt môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie.
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bude uverejnené vo webovej aplikácii JOSEPHINE pri dokumentoch k tejto zákazke. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenú okamihom uverejnenia vo webovej aplikácii JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ o jeho uverejnení odošle správu všetkým známym záujemcom v deň uverejnenia.
Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch kedykoľvek počas lehoty na predkladanie ponúk.

7.8.2017 11:29

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?