Mesto Trnava

Postupné upokojovanie dopravy v centre je nevyhnutné, o jednosmernosti na Hollého a Halenárskej rozhodol dopravný inšpektorát

Prešlo už niekoľko týždňov od otvorenia zrekonštruovanej Ulice Jána Hollého, ktorá nadviazala na zrekonštruovanú Halenársku ulicu v súlade s historickým centrom mesta. Podobne ako pri odovzdaní Halenárskej ulice v minulom roku sa aj teraz rozvírila na verejnosti a sociálnych sieťach vášnivá diskusia na tému jednosmernosti týchto ulíc, o ktorej rozhodol Okresný dopravný inšpektorát v Trnave.
Projekty rekonštrukcie Halenárskej a Hollého ulice, ktoré dalo vypracovať Mesto Trnava, v skutočnosti počítali na oboch uliciach s obojsmernou dopravou. Ale vzhľadom na fakt, že intenzita dopravy na nich z roka na rok narastala, križovatka ulíc Hviezdoslavovej, Hollého a Mikuláša Schneidera Trnavského sa stala neuralgickým bodom s vysokým rizikom dopravných nehôd a kolízií s chodcami. Potreba riešiť tento stav bola čoraz naliehavejšia.
„V roku 2008 bol spracovaný Generálny dopravný plán mesta (GDP), ktorý označil trasu od Mestskej polikliniky na Starohájskej ulici cez Námestie sv. Mikuláša, Ulicu Mikuláša Schneidera Trnavského, Hviezdoslavovu a Trojičné námestie až po Bernolákovu bránu za jednu z najfrekventovanejších peších trás v meste. Preto bola v roku 2015 pešia zóna rozšírená aj na Hviezdoslavovu ulicu. Priechod pre chodcov na križovatke ulíc Hviezdoslavovej, Hollého, Halenárskej a Mikuláša Schneidera Trnavského však ostal naďalej problematickým bodom tejto trasy,“ hovorí Miroslav Kadlíček z referátu dopravného urbanizmu na odbore územného rozvoja a koncepcií mestského úradu.
Podľa jeho slov bolo prieskumom GDP v roku 2008 zistené, že za 24 hodín po Hollého ulici prejde až 4 628 vozidiel, z ďalšieho sčítania v roku 2013 už vyšlo 5 108 vozidiel za 8 hodín. S intenzitou dopravy sa zvyšovalo aj množstvo kolízií s chodcami a cyklistami. Zhoršujúca sa situácia si vyžiadala každodennú prítomnosť mestskej polície, nevyhnutné bolo osadenie spomaľovacích prahov a zákazov zastavenia. Riziko kolízií stúpalo aj v súvislosti s blízkosťou základnej školy a gymnázia, nedostatočnými rozhľadovými možnosťami a nedisciplinovanosťou vodičov. Bezpečnosť na tejto križovatke sa v posledných rokoch neustále znižovala. Mestská polícia evidovala arogantných vodičov, ktorí prítomnosť policajtov ignorovali, zastavovali na priechode pre chodcov, na zákaze zastavenia, a čo je najhoršie, väčšina z nich nedodržiavala povolenú rýchlosť 30 kilometrov za hodinu,“ dodáva Miroslav Kadlíček.
Mestská samospráva už v rokoch 2009 – 2010 začala hľadať riešenia, ako usporiadať ulice v meste, aby systém obsluhy centra fungoval, zároveň ponúkol čo najviac parkovacích miest a zvýšil bezpečnosť na tejto križovatke. Odbor územného rozvoja a koncepcií mestského úradu spracoval prvé štúdie organizácie dopravy, v ktorých najskôr parciálne analyzoval možnosti vytvorenia parkovacích miest na jednotlivých uliciach a dostupných plochách. Neskôr sa začala riešiť aj otázka rekonštrukcie Halenárskej ulice, ale vzhľadom na pripravované a prebiehajúce stavby v centrálnej mestskej zóne (napríklad City Arena, výstavba polyfunkčnej budovy na Hollého ulici, rekonštrukcia obchodného domu Jednota a podobne) sa jej realizácia neustále odkladala.
Názory na organizáciu dopravy v Centrálnej mestskej zóne Trnavy sa líšili, preto odbor územného rozvoja a koncepcií mestského úradu objednal v rokoch 2015/16 jej externé posúdenie. Aj z neho vyplynula potreba riešiť tento neuralgický bod. Stanovené boli jednotlivé etapy zmien s rôznymi stupňami upokojovania dopravy v centre a odporúčaniami pre technické riešenia. Výsledným riešením malo byť vytvorenie pešej zóny pred Základnou školou Angely Merici, pričom by sa automobilová doprava vchádzajúca z juhu vracala Paulínskou ulicou a autá vstupujúce zo severu by sa vracali Hornopotočnou, Jerichovou a Jeruzalemskou tak, ako je to v súčasnosti.
Toto riešenie schválil aj okresný dopravný inšpektorát listom z 19. 12. 2016, v ktorom sa uvádza, že Halenárska ulica bude po rekonštrukcii obojsmerná, a po dobudovaní prepojenia s Ulicou Antona Malatinského môže byť jednosmerná, avšak až od križovatky s Kapitulskou ulicou.
Keď sa v roku 2017 začala rekonštrukcia Halenárskej ulice, počas prác bola dopravná situácia neustále sledovaná a hodnotená. Mesto viackrát rokovalo so spracovateľom projektu aj zástupcami okresného dopravného inšpektorátu. Napriek tomu, že ulica bola projektovaná aj realizovaná v zmysle ich požiadavky ako obojsmerná, na jednom z posledných rokovaní predniesli zástupcovia okresného dopravného inšpektorátu novú požiadavku, aby bola jednosmerná premávka, ktorá mala byť pôvodne len dočasným opatrením počas stavebných prác, zachovaná aj po dokončení rekonštrukcie. V rovnakom duchu sa následne postupovalo aj pri rekonštrukcii Hollého ulice.
„Hoci je upokojovanie automobilovej dopravy a podpora nemotoristickej dopravy v centrálnej mestskej zóne jedným z dlhodobých cieľov mesta, naším zámerom ani iniciatívou nebolo riešiť ulice Halenársku a Hollého ako jednosmerné už v tomto čase, ale boli sme povinní rešpektovať nariadenie okresného dopravného inšpektorátu,“ konštatuje vedúci odboru územného rozvoja a investícií mestského úradu Tomáš Guniš.
Podľa jeho slov však vysoký objem dopravy vytvára kolízie s pešími a cyklistickými ťahmi nielen na križovatke ulíc Hollého, Hviezdoslavovej a Mikuláša Schneidera Trnavského. Upokojovanie centier miest, podpora nemotorovej dopravy, zvyšovanie bezpečnosti chodcov, podpora ekologickej prepravy na krátke vzdialenosti, znižovanie emisií a vytváranie príjemných pobytových plôch je súčasným trendom v modernom svete a v tomto duchu chce postupovať aj Mesto Trnava. „Cieľom je zachytiť podľa možnosti čo najviac motoristickej dopravy na okrajoch centrálnej mestskej zóny, do centra vpustiť len jazdy v nevyhnutnej miere a vytvoriť priestor na zachovanie historickej hodnoty tohto územia,“ hovorí Tomáš Guniš.
Záchytné parkoviská na Rybníkovej, Starohájskej, v City Aréne, na Kollárovej pri bývalých parných kúpeľoch aj pri okresnom úrade sú od centra mesta vzdialené najviac 400 metrov. V nevyhnutných prípadoch by bolo možné využiť centrálne parkovisko na Dolnopotočnej ulici. Do budúcnosti chce mesto zvyšovať kapacitu parkovísk vybudovaním jednoduchých parkovacích domov alebo sprístupniť už existujúce parkovacie domy ako napríklad na Starohájskej, kde už čoskoro pribudne 84 parkovacích miest pre verejnosť.

Nahrávka: vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Tomáš Guniš o dôvodoch jednosmernosti Hollého ulice

29.1.2019 18:13

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?