Mesto Trnava

Priznania za miestne dane treba podať do 31. januára 2019

Kúpili ste v minulom roku nehnuteľnosť alebo ste si zadovážili do domácnosti psa? Čas na podanie daňového priznania máte do konca tohto mesiaca. Môžete tak urobiť priamo v podateľni na Mestskom úrade v Trnave na Trhovej 2 alebo prostredníctvom pošty (dôležitý je dátum podania do 31. januára 2019 vrátane).

„Táto povinnosť sa týka tých občanov, ktorí v roku 2018 nadobudli novú nehnuteľnosť kúpou alebo darovaním a vklad do katastra sa uskutočnil do 31. decembra 2018. Rovnako sa táto povinnosť týka aj majiteľov nehnuteľnosti, ktorí ju získali vydražením alebo dedením, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,“ informovala Želmíra Lackovičová, vedúca úseku správy daní a poplatkov Mestského úradu v Trnave. Povinnosť vypísať a odovzdať daňové priznanie platí aj pre majiteľov psov a prevádzkovateľov nevýherných hracích prístrojov (takisto do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti).

Oproti roku 2018 nenastali pre rok 2019 v podávaní priznania za miestne dane žiadne zmeny. Priznanie sa podáva na spoločnom tlačive Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Občania si ho môžu stiahnuť na webe samosprávy alebo získať v Kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade.

Daňovníci, ktorí už k nehnuteľnosti daňové priznanie podali, ale oproti roku 2018 došlo k zmene (napr. ak išlo o kúpu, darovanie, predaj, zmenu výmery, kolaudáciu rodinného domu, zmenu využitia stavby, zmenu druhu či výmery pozemky), na uvedenom tlačive vyznačia, že ide o čiastkové priznanie. Čiastkové daňové priznanie podávajú aj majitelia psov, ktorí si kúpili ďalšieho psa alebo im pes uhynul, či prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorí ukončili alebo začali s prevádzkovaním ďalšieho nevýherného prístroja.

V prípade osobného podania priznania priamo na Mestskom úrade v Trnave netreba zabudnúť na doklady. Dôležité je priniesť si občiansky preukaz, preukaz ŤZP alebo ŤZP S, pre plynulejšie podanie priznania je vhodné si priniesť aj rozhodnutie o vklade do katastra, prípadne list vlastníctva,  kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve a pod., pri dani za psa treba predložiť výmer o priznaní dôchodku zo  sociálnej poisťovne u daňovníkov do 62 rokov, ktorí poberajú starobný dôchodok, a adopčnú zmluvu držiteľa psa, na základe ktorej má psa adoptovaného z útulku.

Nárok na zníženie dane z nehnuteľností z dôvodu veku (pri fyzických osobách starších než 62 rokov), hmotnej núdzi či vlastníctva preukazu s ŤZP, resp. ŤZP S si daňovník uplatní priamo na prílohe  tlačiva daňového priznania.

Nárok na oslobodenie od dane za psa si môžu uplatniť osoby v dôchodkovom veku, ktorí sú v hmotnej núdzi, držitelia preukazu s ŤZP, ŤZP S, tiež držiteľ psa, ktorý má zloženú záchranársku skúšku a držiteľ psa, ktorý má psa adoptovaného z útulku.

Po podaní daňového priznania Mesto Trnava pošle občanom Trnavy rozhodnutie, v ktorom bude uvedená výška vyrubenej dane, splatnosť a spôsob platby daní. 

Nahrávka: Želmíra Lackovičová, vedúca úseku správy daní a poplatkov Mestského úradu v Trnave, o tom, kto má povinnosť podať daňové priznanie a dokedy

24.1.2019 7:31

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?