Mesto Trnava

Projekt Právnej kliniky pokračuje od 22. februára v priestoroch na Trhovej ulici

Mesto Trnava a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (PF TU v Trnave) pokračujú aj tento rok v spolupráci pri poskytovaní bezplatných právnych informácií pre občanov mesta Trnava. Právna klinika bude pre občanov mesta Trnavy otvorená od 22. februára  do 3. mája, každý štvrtok od 13.00 do 16.00 hod. v priestoroch Mestského úradu na Trhovej 3 (dvere naľavo od vstupu na MsÚ, priestor bývalého športového obchodu).

Počas zimného semestra 2017/2018  sa podarilo týždenne poskytnúť v priemere 10 občanom Trnavy všeobecnú právnu informáciu. Z dôvodu vysokého záujmu občanov bola informácia poskytovaná aj ústne. Založených bolo 19 spisov. Vo väčšine prípadov šlo o občianskoprávne veci, ktoré sa týkali najmä rodinných problémov (vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, úpravu výkonu rodičovských práv a povinností), susedských sporov, spotrebiteľského práva, otázok spojených s vlastníckym právom, ochranou osobnosti, zmluvným právom a bytový právom.

V závislosti od konkrétneho právneho problému, klinika odporúčala občanom Trnavy pomoc v podobe spotrebiteľských združení, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. v podobe možnosti spísať podanie do zápisnice priamo na súde, pokiaľ išlo o mimospory podľa Civilného mimosporového poriadku.

Právna klinika má za cieľ poskytovať  iba základné informácie pre riešenie životných situácií, ktoré majú uľahčiť ďalšie rozhodovanie v danej veci. Pomoc je poskytovaná vo forme písomnej informácie (vyhotovenie trvá zvyčajne dva týždne), prípadne vo forme ústnej konzultácie.

Zodpovedná osoba, ako aj študenti PF TU v Trnave pôsobiaci v rámci Právnej kliniky sú povinní zachovávať mlčanlivosť o právnych problémoch občanov, s ktorými sa oboznámia, a sú povinní dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov.

Hlavným cieľom Právnej kliniky je vytvoriť priestor pre vzájomnú pomoc medzi študentmi práva a občanmi Trnavy. Študenti PF TU v Trnave na jednej strane budú môcť pod dozorom zodpovednej osoby v praxi aplikovať poznatky, ktoré získajú štúdiom, a na druhej strane občania Trnavy sa môžu bezplatne zorientovať v základnej právnej stránke svojho problému a získať informácie o možnom ďalšom postupe pri jeho riešení.

 

13.2.2018 12:54

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?