Mesto Trnava

Samospráva prezentovala verejnosti tri nové sociálne projekty

Verejná prezentácia nových sociálnych projektov trnavskej mestskej samosprávy na uliciach Mozartovej, Coburgovej a Konštantína Čulena sa uskutočnila vo štvrtok 11. mája na radnici. Na otázky občanov z dotknutých lokalít odpovedali koordinátorka sociálneho plánovania a rozvoja zo sociálneho odboru mestského úradu Jana Žišková, vedúca sociálneho odboru Ingrid Huňavá a ďalší zástupcovia samosprávy.

Prvým bodom programu bolo pripravované Sociálne centrum na Mozartovej ulici, ktoré je naprojektované v areáli bývalej základnej školy, dnes čiastočne využívanej ako základná umelecká škola.

Mapovanie existujúcich sociálnych služieb v uplynulom období ukázalo, že v Trnave chýbajú služby ako denný stacionár pre osoby s autizmom a inými postihnutiami, centrum včasnej intervencie pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi a nízkoprahové centrum pre rodiny s deťmi. Práve tieto služby má priniesť nový objekt na Prednádraží. Moderná dvojpodlažná budova má zároveň fungovať ako denný stacionár pre klientov so zdravotným postihnutím a seniorov, a má byť tiež zázemím pre terénnu sociálnu službu, ktorá sa stará o seniorov v domácom prostredí. Stáť bude v západnej časti areálu, kde nahradí nevyužívané chátrajúce školské športoviská. Areál bude zazelenený, pribudne veľa nových stromov, nová budova bude mať modernú zatrávnenú strechu v duchu opatrení mesta na zmiernenie klimatických zmien a zadržiavanie dažďovej vody. V pláne je aj samostatné parkovisko pre zamestnancov a na „vykládku“ klientov centra.
Práve tohto parkoviska sa týkali námietky obyvateľov lokality, ktorí si uvedomujú potrebu sociálneho centra, ale neboli spokojní so vstupom do areálu budovy z južnej strany cez parkovisko na Čajkovského ulici. Parkovacie miesta, ktoré by boli týmto riešením zrušené, sú však už dnes v projekte nahradené novými. Do diskusie sa zapojil aj viceprimátor Matej Lančarič, ktorý pripomenul, že parkovisko v areáli novej budovy môže byť oplotené zo strany sociálneho centra kvôli bezpečnosti klientov, ale zároveň prístupné aj pre obyvateľov Čajkovského ulice, ktorí ho budú môcť využívať mimo prevádzkovej doby centra. Parkoviská s takýmto režimom sú vo svete bežné, v Trnave máme už jedno pri daňovom úrade na Hlbokej ulici, ale stále nie je dostatočne využívané.
Financie na projekt chce mesto prioritne čerpať z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), uchádzať sa o ne bude v najbližšom období. Zároveň sa má revitalizovať aj areál existujúcej základnej školy, v ktorej vznikne šesť nových tried a škôlka so šesťdesiatimi miestami pre inkluzívne vzdelávanie, teda bez bariér pre deti s rôznymi druhmi postihnutia. Už dnes sa tam nachádza vývarovňa pre seniorov a v exteriéri komunitná záhrada. Prednádražie ožíva, a vďaka tomuto projektu, ktorý realisticky ráta s tým, že populácia Trnavy, tak ako celej Európy, postupne starne a seniori budú stále viac odkázaní na pomoc „zvonka“, bude pokrývať aj rozmanité a veľmi potrebné sociálne služby.
Bližšie informácie o projekte sa môžu občania lokality dozvedieť 25. mája 2017 o 17. hodine na stretnutí Výboru mestskej časti v jedálni Základnej umeleckej školy na Mozartovej 10.

Druhý sociálny projekt sa má realizovať na Coburgovej ulici, kde už dávnejšie funguje Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) pre seniorov a nocľaháreň pre ľudí bez strechy nad hlavou. Dodnes však Trnava nemá útulok pre ľudí bez domova, ktorý by bol akýmsi prestupným bodom, či skôr prvým záchytným miestom pri systematickej práci pre ľudí bez domova. Zároveň mestu veľmi chýbajú kapacity v zariadeniach opatrovateľských služieb, čo je citeľné hlavne po zrušení geriatrického oddelenia vo fakultnej nemocnici. Každý rok vydá mesto cca 350 rozhodnutí týkajúcich sa odkázanosti na sociálnu službu a do 200 rozhodnutí pre klientov, ktorí potrebujú opatrovateľskú službu v domácom prostredí, dnes však ešte nemá na pokrytie týchto služieb dostatočné kapacity. Príspevkom k ich dobudovaniu bude rozšírenie (revitalizácia a dostavba) existujúceho ZOS na Coburgovej ulici, kde v dvojpodlažnom bezbariérovom projekte (na jednotlivých poschodiach budú zvlášť muži a ženy) pribudne niekoľko desiatok nových miest a útulok, v ktorom budú s ľuďmi bez domova pracovať odborní sociálni pracovníci, aby im pomohli dostať sa do normálneho života, napr. abstinovať či nájsť si prácu. Projekt výstavby bude potrebovať cca 700 tisíc eur, ktoré pôjdu po schválení mestským zastupiteľstvom z mestského rozpočtu.

Na rozdiel od dobudovania priestorov na Coburgovej ulici, na Ulici Konštantína Čulena 12 ide o úplne nový projekt, ktorý zodpovedá požiadavkám dnešnej doby, keď sa môže ľahko stať, že prídu o domov aj celé rodiny v dôsledku ochorenia či straty zamestnania. Bude obsahovať viac budov, jedna má slúžiť ako útulok pre rodiny s deťmi, ďalšie ako 16 krízových bytov so zníženým nájomným. Mesto doteraz nedisponuje takouto službou, pri problémoch je často potrebné oddeliť otca od rodiny, čím sa zase prehĺbia problémy v rodinných vzťahoch, preto nový projekt ráta aj so zázemím sociálnych pracovníkov, ktorí dokážu sanovať psychologické, ale aj finančné problémy zachytených rodín, napríklad formou pomoci pri hľadaní zamestnania. Projekt a výstavba útulku pre rodiny s deťmi by mal byť financovaný prostredníctvom IROP, na krízové byty sa musia nájsť peniaze v rozpočte mesta.

Všetky tri projekty sú dôležitým príspevkom zodpovedného postoja sociálnej spoločnosti k svojim najslabším členom, ktorí sa o seba nedokážu postarať, ale majú právo na dôstojný život. Ak všetko dobre pôjde, zrealizované budú do roku 2020.

12.5.2017 18:11

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?