Mesto Trnava

Uskutoční sa nové štatistické zisťovanie o rodinných rozpočtoch

Mesto Trnava bolo zaradené do prieskumu pre štatistiku rodinných rozpočtov.  Do zisťovania je zapojených 190 obcí, v ktorých navštívia opytovatelia 2000 domácností. Účelom je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2019 navštívi zamestnanec poverený Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR) náhodne vybrané domácnosti v našom meste. Prosíme občanov o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania.

Všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické účly. So všetkými odpoveďami bude narábané ako s citlivými údajmi. Poverený opytovateľ je povinný preukázať sa osobitým  poverením.

Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

10.12.2018 9:04

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?