Mesto Trnava

Vlastníci bytov spravovaných Bytovým družstvom Trnava budú platiť za komunálny odpad priamo Mestu Trnave

Bytové družstvo Trnava prestalo od začiatku tohto roka vyberať miestny poplatok za komunálny odpad. Vlastníci bytov v domoch spravovaných týmto družstvom budú uhrádzať poplatok priamo Mestu Trnave.

S uvedenou zmenou súvisia úkony, ktoré je potrebné zo strany vlastníkov bytov uskutočniť: je potrebné vyplniť a podať oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Oznámenie je zverejnené na stránke mesta trnava.sk v sekcii Úradné tlačivá – záložka odbor dopravy a komunálnych služieb. Bytové družstvo Trnava bude oznámenia distribuovať do domácností aj v papierovej forme.

V oznámení treba uviesť počet osôb, ktoré v byte bývajú, resp. sú tam prihlásené na trvalý či prechodný pobyt, alebo majú právo užívania bytu. K oznámeniu treba doložiť kópiu listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra a doručiť ho najneskôr do 15. júna 2018 poštou alebo osobne do podateľne či kancelárie prvého kontaktu na Mestský úrad Trnava, Trhová 3, 917 01 Trnava.

Na základe doručeného oznámenia Mesto Trnava vyrubí vlastníkom bytov miestny poplatok za komunálny odpad rozhodnutím.

Kedy mesto môže znížiť alebo odpustiť poplatok?

Ak poplatník mestu preukáže splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku a predloží doklad, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nepretržite nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Trnava, mesto môže znížiť alebo odpustiť poplatok. Uvedené preukáže poplatník potvrdením o uhradení poplatku v inej obci, potvrdením od zamestnávateľa zo zahraničia, pracovnou zmluvou zo zahraničia alebo potvrdením o pobyte na území iného štátu (napr. zelená karta).

Za študenta bývajúceho na internáte treba predložiť potvrdenie o návšteve školy, resp. potvrdenie zo školského ubytovacieho zariadenia.

V prípade prenajímaných bytov treba uviesť počet osôb a priložiť zmluvu o prenájme.

Viac informácií je možné získať na adrese kpk@trnava.sk a telefónnom čísle 033 32 36 106, prípadne osobne na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3. Vopred ďakujeme občanom za porozumenie.

16.5.2018 13:26

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?