Mesto Trnava

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 h.

Kto môže voliť?

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Čo treba mať so sebou?

Občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca.

Ako sa volí?

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Podrobnosti o spôsobe hlasovania nájdete v informáciách pre voličov.

Do ktorého volebného okrsku patríte?

Svoj volebný okrsok môžete nájsť podľa adresy svojho trvalého bydliska (dostupné aj na egov.trnava.sk).

>> Kompletné informácie o voľbách 2018 <<

26.10.2018 11:58

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?