Mesto Trnava

Vyhlásenie súťaže o dotácie Mesta Trnavy v roku 2018

Mesto Trnava vyhlásilo súťaž o získanie dotácií v roku 2018 na aktivity v oblastiach športu, mládeže, výchovy a vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, charity, zdravotne znevýhodnených, zdravia a drogovej prevencie, ekológie, životného prostredia , adaptácie na zmeny klímy a v oblasti prorodinne orientované mesto. Na tieto účely vyčlenila samospráva v rozpočte mesta spolu 154 853 eur.

Žiadosti o získanie dotácií je potrebné doručiť do 16. februára 2018 na vzorových tlačivách na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava.
Vzorové tlačivá sú zverejnené na internetovej stránke mesta v sekcii Občan / Úradné tlačivá. Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy.
V zmysle tohto VZN môže každý subjekt môže predložiť v jednom roku maximálne dve žiadosti o dotáciu a ich účel sa nesmie zhodovať. Žiadosti, ktoré nespĺňajú túto podmienku, budú zo súťaže vyradené.
Dotáciu nemôže získať ani žiadateľ, ktorý v predchádzajúcom roku použil poskytnutú dotáciu na iný účel, ako bolo stanovené v zmluve, nepredložil zúčtovanie dotácie v súlade s VZN, alebo nedodržal zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie.
Viac informácií nájdete v sekcii Dotačný systém mesta, kde sú zverejnené aj mená a e-mailové adresy osôb, ktoré poskytnú uchádzačom poradenstvo v jednotlivých oblastiach, a prehľady udelených dotácií v uplynulých rokoch.
 

11.1.2018 12:58

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?