Mesto Trnava

Zápis detí do materských škôl sa uskutoční od 1. do 15. mája

Mesto Trnava oznamuje, že zápis detí do materských škôl sa uskutoční 1. do 15. mája 2019 v čase prevádzky školy.

Dieťa sa prijíma do MŠ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste (na stránke školy, na budove školy).
 

Oznámenie o zápise

Žiadosť na predprimárne vzdelávanieilustračné foto, zdroj: internet

3.4.2019 8:56

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?