Mesto Trnava

Aktuality

Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby (Ing. Karol Hotový a manželka)

Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby (Ing. Karol Hotový a manželka)

Na úradnej tabuli Mesta Trnavy bolo 15. 4. 2011 vyvesené rozhodnutie verejnou vyhláškou o zastavení rozhodnutia o zmene v užívaní časti stavby spočívajúcu v rozdelení 1 dvojgeneračného bytu č. 33 na byt č. 33 a byt č. 40 - 2 samostatných bytových jednotiek pre stavebníka Ing Karol Hotový a manžel...

18.4.2011 9:29 Celý článok | Komentárov 0

 
Dobudovanie MK Pri kalvárii, Trnava

Dobudovanie MK Pri kalvárii, Trnava

18. 4. 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na líniovú stavbu: \\"Dobudovanie MK Pri kalvárii, Trnava\\" pre stavebníka Mesto Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 15 dní od dátumu zverejnenia. ...

17.4.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Zmena termínu zberu odpadu v Modranke

Zmena termínu zberu odpadu v Modranke

Zber komunálneho odpadu sa v Modranke uskutoční namiesto pondelka 25. apríla 2011 už v sobotu 23. apríla 2011, teda o dva dni skôr ako obvykle.Dôvodom presunutia zberu komunálneho odpadu z pondelka na sobotu sú veľkonočné sviatky.

15.4.2011 11:28 Celý článok | Komentárov 0

 
Upovedomenie o obsahu odvolania VV - "tehlový múr - oplotenie"

Upovedomenie o obsahu odvolania VV - "tehlový múr - oplotenie"

Dňa 13.04.2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené upovedomenie o obsahu odvolania verejnou vyhláškou vo veci odvolania voči rozhodnutiu o nariadení vykonať nevyhnutné úpravy na stavbe: \\"tehlový múr - oplotenie\\" na Hodžovej ulici v Trnave. Uvedené upovedomenie bude vyvesené na úradne...

15.4.2011 11:03 Celý článok | Komentárov 0

 
Oznámenie VV - "IBV Cukrová, Trnava - inžinierske siete"

Oznámenie VV - "IBV Cukrová, Trnava - inžinierske siete"

Dňa 12.04.2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení stavby: \\"IBV Cukrová, Trnava - inžinierske siete\\". Ústne pojednávanie je nariadené na deň 05.05.2011 (t.j. štvrtok) o 9:15 hod. so stretnutím na Mestskom úrade v Trn...

15.4.2011 10:59 Celý článok | Komentárov 0

 
Devätnásť nových ekologických autobusov pre mestskú hromadnú dopravu

Devätnásť nových ekologických autobusov pre mestskú hromadnú dopravu

Slovenská autobusová doprava Trnava predstavila verejnosti na Trojičnom námestí nový ekologický nízkopodlažný autobus s pohonom na stlačený zemný plyn. Devätnásť vozidiel tohto typu sa stáva súčasťou trnavskej mestskej hromadnej dopravy. Plynofikáciou autobusov sa zníži produkcia škodlivých emisi...

14.4.2011 13:20 Celý článok | Komentárov 0

 
Výtvarná súťaž Zem je len jedna

Výtvarná súťaž Zem je len jedna

Mesto Trnava – Kancelária Zdravé mesto a Kalokagatia – Centrum voľného času v Trnave organizujú pri príležitosti Dňa Zeme výtvarnú súťaž, ktorá sa uskutoční 18. apríla od 8.30 h v priestoroch Kalokagatie na Streleckej ulici v Trnave. Súťaž je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a osemro...

12.4.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Oznámenie VV - "TA_TS0084-301 výmena VNK, TS, NNK"

Oznámenie VV - "TA_TS0084-301 výmena VNK, TS, NNK"

Dňa 11.04.2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby: \\"TA_TS0084-301 výmena VNK, TS, NNK\\". Ústne pojednávanie je nariadené na deň 29.04.2011 (t.j. piatok) o 9:30 hod. so stretnutím účastníkov na Mestsko...

12.4.2011 13:23 Celý článok | Komentárov 0

 
Oznámenie VV - "Kaviareň A.W. café, chocolat"

Oznámenie VV - "Kaviareň A.W. café, chocolat"

Dňa 11.04.2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o zmene v užívaní stavby na prevádzku: \\"Kaviareň A.W. café, chocolat\\". Ústne pojednávanie je nariadené na deň 06.05.2011 (t.j. piatok) o 9:30 hod. so stretnutím účastníkov konania na mies...

12.4.2011 13:17 Celý článok | Komentárov 0

 
Trnavská teplárenská

Trnavská teplárenská

Mesto Trnava, dotknutá obec, v súlade s § 19 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje verejnosti, že obdržalo právoplatné rozhodnutie č. 3069-7317/37/2011/Bal,Vla/371790105/Z2 Slov...

12.4.2011 9:15 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?