Mesto Trnava

Aktuality

Fašiangy v Trnave vyvrcholia Reprezentačným plesom mesta

Fašiangy v Trnave vyvrcholia Reprezentačným plesom mesta

Šestnásty Reprezentačný ples mesta Trnavy sa uskutoční 4. marca 2011 od 20. hodiny v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici. Finančný výťažok z plesu bude tradične venovaný na charitatívne účely. Do tanca a na počúvanie budú plesajúcim hrať a spievať Orchester Pavla Zajačka so svojimi sólist...

12.1.2011 12:38 Celý článok | Komentárov 0

 
Zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Trnavy

Zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Trnavy

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutoční 20. a 21. januára 2011 od 10,00 - 18,00 h. Zápis sa uskutočňuje v súlade so školským zákonom (245/2008 Z.z.) a VZN mesta Trnavy č. 312. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a OP zákon...

12.1.2011 10:38 Celý článok | Komentárov 0

 
Výberové konanie: vedúci úseku vzdelávania

Výberové konanie: vedúci úseku vzdelávania

MESTO TRNAVA, MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnancavedúci úseku vzdelávania odboru vzdelávania, športu a kultúryNeodpustiteľné kvalifikačné predpokladya. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – pedagogický smerb. minimálna dĺž...

12.1.2011 7:11 Celý článok | Komentárov 0

 
Začali sa opravy výtlkov na miestnych komunikáciách

Začali sa opravy výtlkov na miestnych komunikáciách

Teploty nad bodom mrazu umožnili v týchto dňoch mestskej samospráve začať opravy výtlkov na miestnych komunikáciách. Opravené budú diery na prepojení ulíc Dohnányho a Andreja Žarnova, na Golianovej, Markovičovej, Veternej a Olympijskej, na Halenárskej, Kukučínovej, Ústianskej, Kalinčiakovej, Šafá...

11.1.2011 14:31 Celý článok | Komentárov 0

 
Výrub drevín - zisťovacie konania

Výrub drevín - zisťovacie konania

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín: 8. 2. 20...

11.1.2011 13:28 Celý článok | Komentárov 0

 
Vyhlásenie súťaže o dotácie a dary Mesta Trnavy

Vyhlásenie súťaže o dotácie a dary Mesta Trnavy

Mesto Trnava vyhlasuje súťaž o získanie dotácií a darov v roku 2011. Vo svojom rozpočte vyčlenilo na tento účel sumu 181 062 eur. Už tradične aj touto formou mestská samospráva podporuje rozvoj občianskych aktivít v oblastiach kultúry, športu, vzdelávania, zdravotníctva, charity, protidrogovej pr...

11.1.2011 11:25 Celý článok | Komentárov 0

 
Do funkcií nastúpili noví zástupcovia primátora

Do funkcií nastúpili noví zástupcovia primátora

Dnes nastúpili do svojich funkcií noví zástupcovia primátora Trnavy Bystrík Stanko a Kvetoslava Tibenská. Prvý zástupca primátora Ing. Bystrík Stanko je poverený zastupovaním primátora v oblastiach zabezpečovaných právnym a majetkovým odborom mestského úradu, odborom dopravy a komunálnych služie...

10.1.2011 12:03 Celý článok | Komentárov 0

 
Obytný súbor - Bytové domy s polyfunkciou

Obytný súbor - Bytové domy s polyfunkciou

Na úradnej tabuli bolo 5. januára 2010 Mesta Trnava vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na umiestnenie stavby Obytný súbor - Bytové domy s polyfunkciou, Mikovíniho ul., Trnava. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Tr...

10.1.2011 10:24 Celý článok | Komentárov 0

 
Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZSE Distribúcia, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú v meste Trnava bez elektrickej energie nasledovné ulice:20.1.2011 (štvrtok) od 8:00 hod. do 16:00 hod.: Cukrová 16, 17, 18, 19, 20;Chovateľská 18;Štrky 1.25.1.2011 (utorok) od 7:00 hod...

5.1.2011 15:09 Celý článok | Komentárov 0

 
Zariadenie na zber odpadov

Zariadenie na zber odpadov

Mesto Trnava, dotknutá obec v súlade s § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. G2010/02596/ŠSMER/Te zo dňa 28.12.2010 o ukončení zisťovacieho konania k navrhova...

4.1.2011 9:13 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?