Podnikateľ

Ceny prenájmu

Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov podľa účelu využitia

(určená v súlade s VZN č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v platnom znení „ďalej len VZN“):

  • 48,14 Eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na výrobne účely, ktoré bude každoročne upravované o % inflácie meny
  • 51,58 Eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na administratívne účely, ktoré bude každoročne upravované o % inflácie meny
  • 44,70 Eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na skladovo -logistické účely, ktoré bude každoročne upravované o % inflácie meny
  • 17,20 Eur/m2/rok za užívanie verejných priestorov, ktoré bude každoročne upravované o % inflácie meny
  • 24,05 Eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na prevádzkovanie bufetu a jedálenských služieb, ktoré bude každoročne upravované o % inflácie meny

Predpokladá doba prenájmu

  • Doba neurčitá.

Ostatné podmienky prenájmu

  • V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné + stočné, odvoz odpadu, strážna a recepčná služba.
  • Poplatok za služby a spotrebované energie sú hradené na základe dohody, pomerovým podielom k prenajatej ploche, alebo na základe odpočtu meracích zariadení.
  • Výmera verejných priestorov je vypočítavaná ako pomerová časť k prenajatým priestorom nájomcu.
 
Chcete vedieť, čo je nové?