Mesto Trnava

Dotácie z rozpočtu mesta

Mesto Trnava vyhlasuje súťaž o získanie dotácií na rok 2019 z jednotlivých programov budúcoročného rozpočtu mesta na aktivity a projekty v nasledujúcich oblastiach:

Žiadosti o získanie dotácií je potrebné doručiť do 31. augusta 2018 na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava.

Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy.

UPOZORNENIE:

V zmysle VZN č. 482 každý subjekt môže predložiť v jednom roku maximálne dve žiadosti o dotáciu bez ohľadu na oblasti, do ktorých sú žiadosti zamerané, pričom účel týchto žiadostí nesmie byť rovnaký. Žiadosti, ktoré nespĺňajú túto podmienku, budú zo súťaže vyradené.

Informácie k dotáciám v jednotlivých oblastiach poskytnú:

 
Chcete vedieť, čo je nové?