Občan

Kancelária prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu je otvorená na Mestskom úrade v Trnave od roku 2003 ako centrálny kontaktný bod pre všetkých občanov prichádzajúcich za službami mesta. Jej cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie ich žiadostí, uľahčiť im orientáciu v rámci úradu a v mestských službách.

Pracovníci kancelárie prvého kontaktu sú pripravení odpovedať občanom na otázky týkajúce sa činnosti jednotlivých referátov MsÚ. Zabezpečujú príjem občianskych námetov, pripomienok a podnetov. Majú k dispozícii údaje o činnosti mestského úradu, mestských organizácii a inštitúcií, ale aj základné samosprávne a legislatívne dokumenty. Zároveň občanom poskytujú odborné rady a pomoc pri vypĺňaní tlačív. Ak nie je možné vybaviť všetky náležitosti v kancelárii prvého kontaktu, usmernia klienta na odborné pracovisko, ktoré zabezpečí kompletné vybavenie žiadosti.
Výhodou KPK je, že je otvorená aj mimo stránkových hodín mestského úradu. Nájdete ju na prízemí objektu Mestského úradu v Trnave na Trhovej ulici č.3.
Občania tu tiež nájdu informácie o výsledkoch činnosti mestského zastupiteľstva, mestskej rady, jednotlivých komisií a výborov mestskej časti.
Tiež tu môžu uplatniť svoje požiadavky v súvislosti so sprístupňovaním informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 

Služby poskytované v kancelárii prvého kontaktu

 • poskytovanie informácií všestranného charakteru súvisiacich s agendou zabezpečovanou odbornými útvarmi mesta Trnava vo vzťahu k občanom
 • poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • príjem žiadostí
 • príjem námetov, pripomienok, podnetov, alebo kritiky na činnosti súvisiace so samosprávou
 • poskytovanie tlačív k žiadostiam
 • poradenstvo a pomoc pri vyplnení žiadostí
 • vybavenie žiadostí
 • vybavenie požiadaviek klientov
 • osvedčovanie listín a podpisovPracoviská kancelárie prvého kontaktu

 • podateľňa (tel. č. 033 3236 161)
 • odbor dopravy a komunálnych služieb (tel. č. 033 3236 162) poslať mail
 • odbor ekonomický (tel. č. 033 3236 163) poslať mail
 • odbor územného rozvoja a koncepcií, odbor stavebný a životného prostredia (tel. č. 033 3236 164) poslať mail
 • infoservis (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám) odbor organizačný a vnútornej správy (tel. č. 033 3236 165)
 • osvedčovanie listín a podpisov (tel. č. 033 3236 166) poslať mail
 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?