Mesto Trnava

Komunálny odpad

Spoločnosť spravujúca odpadové hospodárstvo pre mesto Trnava:

 

  Harmonogram výsypu malých smetných nádob

  Označovanie obalov

V zmysle zákon č.329/2018 Z .z. o  Enviromentálnom fonde a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je v  meste Trnava  úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 46,55%.  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2018.

 
Chcete vedieť, čo je nové?