Mesto Trnava

Ponuka zamestnania

MESTO TRNAVA – Mestská polícia mesta Trnava vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta – veliteľ zmeny

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
-    Úplné stredné odborné vzdelanie
-    Odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
Ďalšie kritériá a požiadavky na kandidáta:
-    bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
-    spoľahlivosť
-    telesná a duševná spôsobilosť
-    zbrojný preukaz skupiny A alebo B alebo C
-    odborná prax príslušníka polície so zameraním na ochranu verejného poriadku (tzv. poriadková polícia) minimálne 10 rokov
-    výborná znalosť právnych predpisov týkajúcich sa obecnej polície, priestupkového práva, trestného práva
-    výborná znalosť všeobecne záväzných nariadení mesta Trnava
-    dobrá znalosť právnych predpisov týkajúca sa pôsobnosti štátnej a verejnej správy
-    organizačné a riadiace schopnosti (výhodou je prax s riadením kolektívu)
-    dobré komunikačné schopnosti a asertivita
-    schopnosť samostatného rozhodovania a zvládania záťažových a krízových situácií
-    presnosť a dôslednosť pri plnení pracovných úloh
-    ochota a schopnosť učiť sa nové veci
-    výborná znalosť mesta Trnava a dobrá miestna znalosť
-    ovládanie PC na užívateľskej úrovni
-    lokálna dostupnosť v prípade plnenia mimoriadnych úloh
-    možnosť vykonávať prácu na zmeny v nepretržitej prevádzke
Náplň práce:
-    dozor nad hliadkovou službou,  organizácia, riadenie a kontrola činnosti príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava zaradených do pracovnej zmeny v nepretržitej prevádzke
-    dohľad a kontrola nad dodržiavaním príslušných všeobecne záväzných a interných právnych predpisov zo strany príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava zaradených do pracovnej zmeny
-    spracúvanie podkladov pre hodnotenie príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava zaradených do pracovnej zmeny na základe ich činnosti
-    objasňovanie a riešenie priestupkov
-    samostatná práca na úseku preverovania podnetov občanov
Doba trvania pracovného pomeru:
-    pracovný pomer na dobu určitú – 1 rok
-    po získaní praxe a skúseností možnosť uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú
Zoznam požadovaných dokladov (priložiť k žiadosti):
-    profesijný životopis
-    kópia maturitného vysvedčenia
-    kópia Osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície
-    kópie získaných certifikátov a osvedčení
-    kópia zbrojného preukazu  
-    výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlite poštou alebo osobne doručte do 23.08.2019 (rozhodujúci je dátum podania na pošte, príp. v podateľni MsÚ Trnava) na adresu:
MESTO TRNAVA – Mestská polícia, Personálny referát, Trhová č. 2, 917 71  Trnava
Zn. „Výberové konanie“
V žiadosti uveďte číslo telefonického kontaktu a e-mail.
Záujemca, ktorý je v súčasnosti príslušníkom Mestskej polície mesta Trnava nemusí prikladať k žiadosti požadované doklady.
O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek.
Termín a forma výberového konania bude oznámený v pozvánke na výberové konanie.

 
Chcete vedieť, čo je nové?