Mesto Trnava

Prevencia

Dôležitou vlastnosťou prevencie je jej orientácia do budúcna. Chceme cieľavedomou a hlavne dlhodobou prácou pôsobiť na našich najmenších.  Prostredníctvom prevencie chceme pozitívne vplývať na žiakov základných škôl, žiakov predškolských zariadení a seniorov. Našou prioritou je predchádzanie trestnej činnosti, uvedomenie si svojich práv a práv iných, prijímanie zodpovednosti, za svojej konanie a správanie. Všetky vykonávané prednášky sú zamerané na elimináciu negatívnych javov, na zvyšovanie právneho povedomia.

Prevenciu realizujeme na miestnej úrovni, zameriavame sa na najaktuálnejšie témy a potreby verejnosti. Na základe týchto potrieb boli vytvorené preventívne projekty, ktoré jasne a stručne vystihujú problematiku, ktorej je potrebné venovať sa. Sú vytvorené formou jednoduchých brožúr a letáčikov tak, aby zaujali cieľovú skupinu, aby si žiak z hodiny niečo odniesol aj do budúcna.

Hodinu venujeme prednáškam a besedam zameraných na prácu Mestskej polície a prezentáciou výstroje a výzbroje chceme osloviť aj tých najmenších. Práve týchto najmenších môžeme začať formovať už od útleho veku. Tu budú mať možnosť priamo sa stretnúť s policajtom, porozprávať sa s ním, vyskúšať si služobnú čiapku, prilbu, vestu, obušok. Na každého škôlkara čaká omaľovánka a sladké prekvapenie. Pre  deti boli vytvorené zaujímavé kalendáre, rozvrhy hodín, osemsmerovky, krížovky, bludiská, vymaľovánky, záložky do knižiek, ktoré korešpondujú s danou témou.

Na základe týchto potrieb boli vypracované projekty:
Kým vyrazíš do mesta!!!


Kým sadneš na bicykel!!!

Stop šikane!!!


Od šikany ku kyberšikane


Alkohol metla ľudstva?!


A postupne sú vypracovávané nové zaujímavé témy

Chceme vyvolávať priaznivé javy a predchádzať nepriaznivým javom. Docieliť to, že dieťa bude vedieť na základe nami poskytnutými informáciami správne zareagovať v rôznych krízových situáciách, bude mať negatívny vzťah k užívaniu návykových látok, bude vedieť posúdiť vážnosť situácie, bude vedieť na koho sa obrátiť a kam zavolať.
Na záver spomenieme, že Mestská polícia v Trnave robí v prevencii dlhé roky a má hmatateľné výsledky. V preventívnych  aktivitách venovaných deťom, študentom, seniorom, by sme poznamenali, že: „...samozrejme nechceme tvrdiť, že sme zachránili každého občana, s ktorým sme hovorili! Určite však môžeme tvrdiť, že ak sme svojou prácou zachránili hoci iba jeden život, iba jednu existenciu, iba jedno dieťa, vieme, že naša práca mala zmysel. A keby chcel niekto oponovať, či je výsledok viacročnej práce iba jedno zachránené dieťa adekvátny, odpovieme každému: „Milý priateľ. Ak sa Vám zdá iba jedno zachránené dieťa málo, tak si predstavte, že to iba jedno zachránené dieťa bude práve to Vaše ...“

Myslíme si, že o niečo podobné ide v prevencii nám všetkým...

 
Chcete vedieť, čo je nové?