Mesto Trnava

Štatút mesta

 
           Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 24 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 363 – Štatút mesta Trnava.
 
Štatút mesta Trnava bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 861/2010 dňa 29. júna 2010 a nadobúda účinnosť dňom 15.7.2010.
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?