Mesto Trnava

Územný plán Centrálnej mestskej zóny Trnava

       Územný plán Centrálnej mestskej zóny (ÚPN-CMZ) Trnava bol vypracovaný Projektovou spoločnosťou pre urbanizmus a územné plánovanie – EKOPOLIS Bratislava, v priamej náväznosti na Územný plán sídelného útvaru Trnava (spracovaný v decembri 1992), v zmysle pokynov na dopracovanie Konceptu riešenia ÚPN-CMZ tak, aby tvoril pružný a zároveň podrobný podklad pre rozhodovanie a regulovanie ďalšieho rozvoja jadrového územia mesta a celého regiónu, na ktoré sa sústreďuje ťažisko podnikateľských záujmov miestnych a mimomiestnych investorov, s prihliadnutím na zvýšené nároky na jeho ochranu a zachovanie historických a kultúrnych hodnôt územia mestskej pamiatkovej rezervácie i celej CMZ.

Územný plán Centrálnej mestskej zóny Trnava bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 75/1994 dňa 28. júna 1994 a je platný od 15.7.1994, v znení zmien, úprav a doplnkov.

Textová časť územného plánu CMZ                                                                      Začiatok stránky
 Textová časť
Grafická časť územného plánu CMZ
B.1 Hmotovo-priestorová štruktúra
 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?