Občan

Voľby do Európskeho parlamentu

Kontakt na organizačný štáb počas volebného dňa
 

Počas volebného dňa, t. j. v sobotu 25. mája 2019 bude na Mestskom úrade v Trnave k dispozícii organizačný štáb volieb. Členov organizačného štábu možno kontaktovať v čase od 7.00 h do 22.00 h na telefónnych číslach  033/32 36 159, 0918 947 037.
 
Na telefónnom čísle 033/32 36 184 budú v rovnakom čase prístupní aj zamestnanci ohlasovne pobytu.
 


Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu


V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, stály zoznam voličov zostavuje a vedie obec. Do stáleho zoznamu zapisuje obec voličov, ktorí v nej majú trvalý pobyt. Podľa § 10 ods. 1 vyššie uvedeného zákona si volič môže v úradných hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Obec je povinná žiadosti vyhovieť alebo do troch dní písomne oznámiť voličovi dôvody, pre ktoré žiadosti nemôže vyhovieť. Podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania rieši Mesto Trnava v úradných hodinách:

Pondelok       8.00 - 16.30
Utorok            nestránkový deň
Streda            8.00 - 17.00
Štvrtok           8.00 - 16.30
Piatok            8.00 - 14.00


Mestský úrad v Trnave, Trhová ulica 3
ohlasovňa pobytov, prízemie, č. dv. 184
jana.sekerova@trnava.sk
maria.slnekova@trnava.sk
 Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.


Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
•    osobne
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr  24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
•    v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr  03. 05. 2019),
•    elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr  03. 05. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•    meno a priezvisko,
•    rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
•    štátnu príslušnosť,
•    adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
•    korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr  24. 05. 2019).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
•    meno a priezvisko,
•    rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
•    štátnu príslušnosť,
•    adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.
        
Adresa na prijímanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:
maria.slnekova@trnava.sk
jana.sekerova@trnava.sk
tel. kontakt  033/ 3236 184

Mestský úrad v Trnave,
Trhová ulica 3
Ohlasovňa pobytu
917 71 Trnava
 


 

Informácia k preberaniu delegačných listín na členov a náhradníkov okrskových volebných komisií v meste Trnava


Preberanie delegačných listín na členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu  v meste Trnava je dňa 1. apríla 2019 (pondelok)  v čase od 15.00 h do 24.00 h zabezpečené u informátora na prízemí radnice, Hlavná ulica 1, Trnava.
 Delegovanie členov do okrskových volebných komisií


Oznam pre politickú stranu alebo koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná
 
V zmysle  § 18, § 79 zákona NR SR č. 180/2014  Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a rozhodnutia predsedu NR SR č. 28 z 1. februára 2019 budú utvorené okrskové volebné komisie pre voľby do Európskeho parlamentu.
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná jedného člena a jedného náhradníka.
Oznámenie s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia člena /a náhradníka/ s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, sa doručuje primátorovi mesta.
V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb, odporúča sa, aby na účely efektívnej komunikácie mesta s delegovanými členmi a náhradníkmi okrskových volebných komisií, delegovaný člen a náhradník volebnej komisie poskytol okrem vyššie uvedených údajov aj telefonický kontakt, prípadne e-mailovú adresu.

Oznámenie je možné doručiť:


•     v elektronickej forme /ako sken dokumentu/ na adresu:                   
 peter.brocka@trnava.sk
                                                              a l e b o
•     v písomnej forme poštou, resp. osobne

na adresu:
Mesto Trnava
JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Ulica Hlavná 1
917 71  Trnava


najneskôr do  1.  apríla  2019.

Na oznámenia doručené po tomto termíne sa neprihliada. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené;  resp. doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte, resp. ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.


Vzor tlačiva je k dispozícii aj na stránke Ministerstva vnútra SR.
Tlačivo delegačnej listiny je možné stiahnuť tu:

Delegačná listina členov OVK


Vyhradené výlepové plochy počas volebnej kampane

Mesto Trnava v súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením č. 510 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Trnava počas volebnej kampane


v    y   h   r   a   d   z  u   j   e


miesto na vylepovanie  volebných  plagátov  počas  volebnej kampane vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Volebné plagáty počas volebnej kampane v meste Trnava je možné vylepovať len na mestských informačných stojanoch, určených osobitne na tento účel, umiestnených na Hlavnej ulici, v blízkosti pobočky Slovenskej sporiteľne a.s. (viď. lokalizácia na obrázkoch).


Kandidujúcemu subjektu bola vyhradená plocha na mestskom informačnom stojane v rovnakom pomere, označená názvom politickej strany, resp. koalície a číslom, ktoré zverejnila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.


 


Harmonogram

Volebné miestnosti a okrsky
 


Informácia pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7.00 do 22.00 h.

II
Právo voliť
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.
Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III
Právo byť volený
Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

 • občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.
Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


IV
Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov
Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.
Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 15. apríla 2019), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.
Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

V
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

 • osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr  24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr  03. 05. 2019),
 • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr  03. 05. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

 • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr  24. 05. 2019).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 •  meno a priezvisko,
 • rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.


VI
Spôsob hlasovania
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo
 • na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


Rozhodnutie predsedu národnej rady

Zákon č. 180-2014


Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic


Information for voter

I
Date and time of elections
Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic will be held on Saturday 25 May 2019 from 7 a.m. to 10 p.m.

II
Right to vote
The citizen of the Slovak Republic permanently residing in the territory of the Slovak Republic and reaching the age of 18 no later than on the date of elections, and the citizen of other Member State of the European Union permanently residing in the territory of the Slovak Republic and reaching the age of 18 no later than on the date of elections has the right to vote in the elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic. 
The citizen of the Slovak Republic who is not permanently resident in the territory of the Slovak Republic or in the territory of other Member State of the European Union and will reach the age of 18 no later than on the date of elections, and stays in the territory of the Slovak Republic on the date of elections, also has the right to vote in the elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic.
It is possible to vote only in one Member State of the European Union in the same elections to the European Parliament.
The right to vote is obstructed by the restriction on liberty in order to protect public health laid down by law.

III
Right to be elected
The following persons can be elected Members of the European Parliament

 •  a citizen of the Slovak Republic reaching the age of 21 no later than on the date of elections and permanently residing in the territory of the Slovak Republic,
 • a citizen of other Member State of the European Union reaching the age of 21 no later than on the date of elections, who has not been deprived of the right to be elected in the Member State of the European Union of which he or she is a national, and permanently residing in the territory of the Slovak Republic.

It is possible to stand as a candidate in elections to the European Parliament only in one Member State of the European Union in the same elections.
The right to be elected is obstructed by

 • serving a prison sentence,
 • final conviction for an intentional crime unless the conviction has been expunged,
 • deprivation of legal capacity.


IV
Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters
The citizen of other Member State of the European Union permanently residing in the territory of the Slovak Republic is registered in the list of voters by the municipality, in which the citizen of other Member State of the European Union permanently resides, based on their application and declaration.
The application along with the declaration must be submitted no later than within 40 days before the date of elections (no later than on 15 April 2019) otherwise the right to be registered in the list of voters will cease to exist.
The voter applying for registration in the list of voters for elections to the European Parliament in other Member State of the European Union and also applying for registration in the list of voters in the Slovak Republic commits a minor offence, for which a fine of EUR 100 will be imposed.

V
Voter certificate
The voter permanently residing in the territory of the Slovak Republic, who, on the date of elections, cannot vote at the place of their permanent residence in the electoral district, in whose list of voters they are registered, may ask the municipality of their permanent residence for the issuance of a voter certificate. Based on the application, the municipality shall issue the voter certificate to the voter and delete the voter from the list of voters with a note about the issuance of the voter certificate.
The voter certificate authorises the voter to be registered in the list of voters in any electoral district.
The voter may apply for the issuance of the voter certificate

 • in person,no later than on the last business day before the election day (i.e. no later than on 24 May 2019) during the municipality’s office hours. The municipality shall issue the voter certificate without undue delay.
 • in paper form so that the application for the issuance of the voter certificate is delivered to the municipality no later than within 15 business days before the date of elections (i.e. no later than on 3 May 2019),
 • in electronic form (by e-mail) so that the application for the issuance of the voter certificate is delivered to the municipality no later than within 15 business days before the date of elections (i.e. no later than on 3 May 2019). For these purposes, the municipality publishes the electronic address for the delivery of applications at its website. If the municipality has no website, it shall publish the electronic address for the delivery of applications on the official board of the municipality.

The application must contain data on the voter

 • name and surname,
 • personal No. if it is a citizen of other Member State of the European Union permanently residing in the territory of the Slovak Republic, date of birth if no personal number has been assigned to the voter,
 • nationality,
 • permanent address (municipality, street, house number),
 • correspondence address, to which the municipality will deliver the voter certificate.
 • by proxy it is possible to apply for the issuance of the voter certificate no later than on the last day before the day of elections (i.e. no later than on 24 May 2019).

The application must contain data on the voter

 • name and surname,
 • personal No. if it is a citizen of other Member State of the European Union permanently residing in the territory of the Slovak Republic, date of birth if no personal number has been assigned to the voter,
 • nationality,
 • permanent address (municipality, street, house number).

The municipality shall send the voter certificate to the voter’s permanent address unless other correspondence address is provided in the application, no later than within three business days after the delivery of the application. The municipality shall send the voter certificate to the address provided in the application as a registered mail, “Personal Delivery“.
If in the paper application or electronic application, the voter states that the voter certificate will be taken over by other person, the application must contain name, surname and identity card number of such person. The person shall be obliged to confirm the take-over of the voter certificate by signature.
The voter, to whom the voter certificate has been issued, can also vote in the polling station competent for the place of their permanent residence, however, only with the voter certificate.
The voter certificate is valid only with the identity card or residence card of European Union citizen.

VI
Voting procedure
The voter can vote in the territory of the Slovak Republic

 •  in the electoral district, in whose list of voters the voter is registered,
 • in any electoral district based on the voter certificate or
 • based on the Slovak travel document if the voter does not have permanent residence in the territory of the Slovak Republic or in the territory of other Member State of the European Union.

After entering the polling station, the voter shall prove their identity by submitting the identity card or residence card of European Union citizen to the district electoral commission. If the voter certificate has been issued to the voter based on their application, the voter shall submit, along with the identity card or residence card of European Union citizen, the voter certificate, which will be withdrawn by the district electoral commission. Then, the district electoral commission will ring the serial number of the voter in the list of voters and issue the ballot papers and an empty envelope with an official seal of the municipality to the voter.
The voter, who does not have permanent residence in the territory of the Slovak Republic or in the territory of other Member State of the European Union and appears in the polling station on the date of elections, shall prove their identity by submitting the Slovak travel document and at the same time, they shall submit to the district electoral commission a declaration on oath about the permanent residence abroad, whose sample shall be published by the Ministry of Interior of the Slovak Republic at its website. The district electoral commission shall add such voter to the list of voters and record it in their Slovak travel document, and it shall attach the declaration on oath about the permanent residence abroad to the list of voters. Then, the district electoral commission will issue the ballot papers and an empty envelope with an official seal of the municipality to the voter.
The take-over of the ballot papers and envelope shall be confirmed by the voter in the poll list by their handwritten signature.
Before voting, each voter must go to the polling booth. The district electoral commission will not allow the voter, who fails to enter the special polling booth, to vote.
In the special polling booth, the voter shall put one of the ballot papers without any modification into the envelope or they shall designate preferential voting in one of the ballot papers by ringing the serial number of maximum two candidates. Then, the voter shall put the ballot paper into the envelope and subsequently in the ballot box.
On demand, the district electoral commission will provide other ballot papers to the voter for the incorrectly modified ones. The voter shall put the incorrectly modified ballot papers to the box for unused or incorrectly modified ballot papers.
The voter, who cannot modify the ballot paper because of a handicap or because they cannot read or write, and notifies the district electoral commission of this fact before voting, shall have the right to take other competent person with them to the polling booth so that such person will modify the ballot paper according to their instructions and law and put it into the envelope; no member of the district electoral commission can be such person. Before entering the polling booth, both persons shall be informed by a member of the district electoral commission of the voting procedure and of the body of the offence of election preparation and election process obstruction.
The voter, who due to a handicap is not able to put the envelope into the ballot box themselves, may ask other person to put the envelope into the ballot box in their presence, however, it must not be a member of the district electoral commission.
The voter, who cannot appear in the polling station for serious, in particular health-related reasons, shall have the right to ask the municipality, and on the date of elections, the district electoral commission for voting into a mobile ballot box, however, only in the territory of the electoral district, for which the district electoral commission has been established.
The voter shall be obliged to put the unused or incorrectly modified ballot papers to a sealed box for unused or incorrectly modified ballot papers, otherwise they commit a minor offence, for which a fine of EUR 33 will be imposed. In case of voting out of the polling station, the voter shall destroy the unused or incorrectly modified ballot papers before the members of the district electoral commission.

Further information on the elections to the European Parliament is available at the website of the Ministry of Interior of the Slovak Republic.

Application/Žiadosť

Declaration
 


 

 
Chcete vedieť, čo je nové?