Občan

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Kontakt na organizačný štáb volieb počas volebného dňa


Na Mestskom úrade v Trnave počas volebného dňa, t. j. v sobotu  30. 3. 2019 v čase od 7.00 h do 22.00 h bude k dispozícii organizačný štáb na telefónnych číslach: 033 32 36 159, resp. 0918 947 037.
 


2. kolo voľby prezidenta SR

Oznam


V zmysle § 20 zákona č. 180/2014 Z . z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 z 10.1.2019  sa voľby prezidenta Slovenskej republiky konali v sobotu 16. marca 2019.

Keďže ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, v zmysle vyššie uvedeného Rozhodnutia predsedu NR SR druhé kolo volieb sa uskutoční v sobotu 30. marca 2019 v čase od 7.00 h do 22.00 h.

(Volebné okrsky a miestnosti zostávajú totožné i pre druhé kolo voľby, keďže boli určené primátorom mesta pre obidve kolá volieb.)

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky: 1. kolo (16. 3. 2019)

Do druhého kola volieb postupujú kandidáti:

Zuzana Čaputová, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

Maroš Šefčovič, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 


Kontakt na organizačný štáb volieb počas volebného dňa

Na Mestskom úrade v Trnave počas volebného dňa, t. j. v sobotu 16. 3. 2019 v čase od 7.00 h do 22.00 h bude k dispozícii organizačný štáb na telefónnych číslach: 033 32 36 159, resp. 0918 947 037.
 


 

Umiestňovanie volebných plagátov

Mesto Trnava v súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením č. 510 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Trnava počas volebnej kampane v y h r a d z u j e miesto na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

Volebné plagáty počas volebnej kampane v meste Trnava je možné vylepovať len na mestských informačných stojanoch, určených osobitne na tento účel, umiestnených na Hlavnej ulici, v blízkosti prechodu do Trhovej ulice (viď. lokalizácia na obrázkoch). Každému kandidátovi na prezidenta Slovenskej republiky bola vyhradená plocha na mestskom informačnom stojane v rovnakom pomere, označená menom, priezviskom a číslom podľa zoznamu zaregistrovaných kandidátov.

 


 

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky


    1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
    2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
    3.   Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
    4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
    5.   Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
    6.   Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
    7.   Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
    8.   József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
    9.   František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
  10.   Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
  11.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
  12.   Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
  13.   Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
  14.   Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
  15.   Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

Informácie aj na stránke Ministerstva vnútra.
 

 


 

Informácia k preberaniu delegačných listín na členov a náhradníkov okrskových volebných komisií v meste Trnava


Preberanie delegačných listín na členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky  v meste Trnava je


dňa 11. februára 2019 (pondelok)  v čase od 15.00 h do 24.00 h


zabezpečené u informátora na prízemí radnice, Hlavná ulica 1, Trnava.Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz, ktorý oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
•    osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
•    v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),
•    elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
•    meno a priezvisko,
•    rodné číslo,
•    štátnu príslušnosť,
•    adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
•    korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
•    meno a priezvisko,
•    rodné číslo,
•    štátnu príslušnosť,
•    adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Adresa na prijímanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:
maria.slnekova@trnava.sk
jana.sekerova@trnava.sk
tel. kontakt  033/ 3236 184
 


 

Volebné miestnosti a okrsky


Volebné miestnosti a okrsky

Svoj volebný okrsok môžete nájsť podľa adresy svojho trvalého bydliska (dostupné aj na egov.trnava.sk).

 

 


Delegovanie členov do okrskových volebných komisií

 

Oznam pre politickú stranu alebo koalíciu, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR a petičný výbor

V zmysle  §§ 18, 102 zákona NR SR č. 180/2014  Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a rozhodnutia predsedu NR SR č. 8 z 10. januára 2019 budú utvorené okrskové volebné komisie pre voľby prezidenta SR.
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR, a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka. Meno, priezvisko, dátum narodenia člena /a náhradníka/ s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, oznamuje primátorovi mesta.
V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb, odporúča sa, aby na účely efektívnej komunikácie mesta s delegovanými členmi a náhradníkmi okrskových volebných komisií, delegovaný člen a náhradník volebnej komisie poskytol okrem vyššie uvedených údajov aj telefonický kontakt a e-mailovú adresu.      Vyplnené tlačivo so všetkými náležitosťami je možné doručiť:

 

 • v elektronickej forme (ako sken dokumentu) na adresu:                   
  peter.brocka@trnava.sk

   

 • alebo v písomnej forme poštou, resp. osobne na adresu:
  Mesto Trnava
  JUDr. Peter Bročka, LL. M., primátor mesta
  Ulica Hlavná 1
  917 71  Trnava

najneskôr do 11.  februára 2019.

Na návrhy doručené po tomto termíne sa neprihliada. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené;  resp. doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte, resp. ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Tlačivo delegačnej listiny je možné stiahnuť z internetovej stránky mesta:

Delegačná listina členov OVK_tlačivo

Vzor tlačiva je k dispozícii aj na stránke Ministerstva vnútra SR.  
 


Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidenta SR v meste Trnava


OTZ_volby prezidenta SR

 


Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7.00 do 22.00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7.00 do 22.00 h.

II
Právo voliť
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III
Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je

 •  výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

 • osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),
 • elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

V
Spôsob hlasovania
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
***
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Rozhodnutie predsedu NR

Zákon č. 180/2014


 

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?