Mesto Trnava

Výzvy

V podmienkach IROP sa uplatňujú 2 modely výberu projektov – jednokolový a dvojkolový proces výberu. Jednokolový proces výberu pozostáva z výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok („výzva na predkladanie ŽoNFP“). Dvojkolový proces výberu pozostáva z výzvy na predkladanie projektových zámerov („výzva PZ“) a výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Dvojkolový proces výberu projektov

Dvojkolový proces pozostáva z nasledovných častí:


1. kolo

  • Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov jej zverejnením na webovom sídle vyhlasovateľa výzvy (príslušné SO pre IROP) a webovom sídle RO/SO ;
  • Žiadateľ predkladá PZ v lehote na predloženie PZ určenej vo výzve na predkladanie PZ a vo forme a s obsahom uvedeným vo výzve;
  • Predložený PZ je následne predmetom posúdenia PZ;
  • Vyhodnotenie výzvy na predkladanie PZ;


2. kolo

  • Vyhlásenie výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) jej zverejnením na webovom sídle RO /SO – MZ SR;
  • Predloženie ŽoNFP v lehote na predloženie ŽoNFP určenej vo výzve na predkladanie ŽoNFP a vo forme a s obsahom uvedeným v kap. 3.4 tejto príručky resp. uvedeným vo výzve na predkladanie ŽoNFP;
  • Predložená ŽoNFP je následne predmetom administratívneho overenia, odborného hodnotenia a výberu ŽoNFP (viď kap. 4);
  • Vyhodnotenie výzvy na predkladanie ŽoNFP.

 

Hlavným cieľom posudzovania projektových zámerov je vykonávanie výberu operácií v prvom kole dvojkolového procesu výberu v rámci implementačného mechanizmu integrovaných územných investícií IROP na území mestskej funkčnej oblasti pri implementácii IÚS UMR, ktoré majú najvhodnejší prínos k naplneniu cieľov IÚS UMR ako súčasti RIÚS .


Výzvy na predkladanie projektových zámerov:


Informácia o adrese na doručenie projektových zámerov

Žiadateľ v zmysle identifikácie mestskej funkčnej oblasti Trnava predkladá PZ Sprostredkovateľskému orgánu pre IROP v písomnej papierovej forme vrátane všetkých príloh a v elektronickej forme podľa pokynov uvedených v Príručke pre žiadateľa na adresu Sprostredkovateľského orgánu pre IROP:
Mesto Trnava
Sprostredkovateľský orgán pre IROP
Trhová 3
917 71  Trnava

PZ je možné predložiť na SO pre IROP (na vyššie uvedenú adresu) jedným
z nasledovných spôsobov:

- osobne na podateľni SO pre IROP
- doporučenou poštovou prepravou
- kuriérskou službou.


Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:


Často kladené otázky (FAQ)

 
Chcete vedieť, čo je nové?