Občan

10. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

POZVÁNKA

V zmysle uznesenia Mestskej rady mesta Trnava č. 305 z 3. septembra 2012

z v o l á v a m

10. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

vo volebnom období 2010 - 2014,

ktoré sa uskutoční

25. septembra 2012 (utorok) o 1300 h

v konferenčnej sále trnavskej radnice, Ulica Hlavná č. 1 v Trnave.

Dokumenty na 10. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Program:

 • a/ Otvorenie
 • b/ Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, schválenie programu rokovania
  • 1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, č. 359, 380, 382, 384 a VZN č. 402 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
  • 1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, č. 334, 385 a VZN č. 403 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
  • 2.1 Povolenie na spracovanie zmien Územného plánu mesta Trnava /Aktualizované znenie rok 2009/
  • 3.1 Zadanie urbanistickej štúdie Obytná zóna bytové domy v lokalite Trnava – Prúdy I - schválenie
  • 3.2 Zadanie urbanistickej štúdie „IBV Kamenný mlyn“
  • 4.1 2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. polrok 2012 a monitorovacia správa za I. polrok 2012
  • 5. Majetkové záležitosti
  • 6.1 Predaj bytov
  • 6.2 Návrh na výnimky z nakladania s voľnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
  • 7.1 Výmena zástupcu mesta v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti .A.S.A. Trnava, spol. s  r.o.
  • 7.2 Návrh na vstup Mesta Trnava do Združenia miest a obcí Slovenska
  • 8.1 Informatívna správa o kontrolách ukončených a rozpracovaných v mesiacoch júl a august 2012
  • 9.1 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného obstarávania v I. polroku 2012 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 17 000 eur a prác nad 34 000 eur, určené uznesením MZ č. 158/2011
  • 10.1 Správa o priebehu a konečné zúčtovanie Dní zdravia 2012
  • 11.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 07.06.2012 do 05.09.2012
  • 12.1 R ô z n e
  • 13.1 Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
  • 14.1 Rekapitulácia uznesení
 • Záver

 

Ing. Vladimír Butko, v.  r.
primátor mesta

 

14.9.2012 9:27

 
Chcete vedieť, čo je nové?