Občan

11. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava - Pozvánka

POZVÁNKA

V zmysle rozhodnutia Mestskej rady mesta Trnava zo 17. septembra 2012

z v o l á v a m

11. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

vo volebnom období 2010 - 2014, ktoré sa uskutoční

6. novembra 2012 (utorok) o 1300 h

v konferenčnej sále trnavskej radnice, Ulica Hlavná č. 1 v Trnave.

Dokumenty na 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

> > >  PRIAMY PRENOS ZO ZASADNUTIA  < < <
6. novembra 2012 od 13.00 h

 

Program:

 • a/    Otvorenie
 • b/    Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, schválenie programu rokovania
  • 1.1    Projekt CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského – majetkovoprávne usporiadanie – kúpna zmluva, nájomná zmluva /City-Arena a.s., Trnava/
  • 2.1    Sťažnosť obyvateľov Coburgovej ulice a štvrte Tulipán v Trnave na porušenie zákona o obecnom zriadení
  • 3.1    Návrh na povolenie  spracovania zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)
  • 4.1    Petícia občanov proti zmene Územného plánu mesta Trnava a výstavbe na Kamennej ceste
  • 5.1    Zadanie Urbanistickej štúdie „IBV Kamenný mlyn“
  • 6.    Majetkové záležitosti
  • 7.1    Zástupca mesta v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti .A.S.A. Trnava, spol. s r. o. – zmena
  • 8.1    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnavy
  • 9.1    Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale 06.09.2012 do 17.10.2012
  • 10.1    R ô z n e
  • 11.1    Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
  • 12.1    Rekapitulácia uznesení
 • Z á v e r

Ing. Vladimír Butko, v.  r.
primátor mesta

25.10.2012 14:59

 
Chcete vedieť, čo je nové?