Občan

Dňa 12. júla 2019 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnené verejnou vyhláškou: Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby: „Cyklochodník na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa“ v Trnave

D

12.7.2019 14:54

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?