Občan

Kolaudačné rozhodnutie - povolenie užívania stavby: „Obytný súbor - Zátvor II, Veterná ulica“, Trnava, v rozsahu objektov: SO 103 - 5.5 Parkovacie plochy B04 SO 104 - 6.1 Spevnené plochy vnútrobloku B04.1 SO 104 - 6.2 Spevnené plochy vnútrobloku B04.2

Dňa 17. mája 2018 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnené verejnou vyhláškou: Kolaudačné rozhodnutie -  povolenie užívania stavby: Obytný súbor - Zátvor II, Veterná ulica“, Trnava, v rozsahu objektov:

SO 103 - 5.5 Parkovacie plochy B04

SO 104 - 6.1 Spevnené plochy vnútrobloku B04.1

SO 104 - 6.2 Spevnené plochy vnútrobloku B04.2

Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

17.5.2018 15:44

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?