Občan

Kolaudačné rozhodnutie - povolenie užívania stavby: „Obytný súbor - Zátvor II, Veterná ulica“, Trnava, v rozsahu stavebného objektu: „SO 003 - 4.1.2 Juhovýchodná komunikácia - časť 2“

Dňa 17. mája 2018 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnené verejnou vyhláškou: Kolaudačné rozhodnutie -  povolenie užívania stavby: Obytný súbor - Zátvor II, Veterná ulica“, Trnava, v rozsahu stavebného objektu: „SO 003 - 4.1.2   Juhovýchodná komunikácia - časť 2“. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

17.5.2018 15:36

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?