Občan

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov na ul. Trojičné námestie č. 11

STEFE Trnava, s. r. o., Františkánska č. 16, 917 32 Trnava, v zastúpení majetkovou komisiou pri MZ v Trnave

v y h l a s u j e

podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281  a ďalších ustanovení a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonní v znení neskorších predpisov
 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov:
nehnuteľnosť na ul. Trojičné nám. č. 11 – budova súp. č. 147, parc. č. 696 o výmere 911,72 m2
minimálna východisková cena: 95 553,56 eura/rok
účel využitia: bez určenia účelu, pričom objekt nemôže slúžiť na prevádzkovanie hazardných hier a v prípade, ak by boli nebytový priestor alebo jeho časť využívané na reštauračné účely, musia byť výlučne nefajčiarske (bez vymedzenia fajčiarskej časti a bez umiestnenia výherných hracích bankomatov)
prípadné stavebné úpravy – musia byť vopred odsúhlasené príslušným orgánom mesta Trnava,

drobné stavebné úpravy – napr. opravy sanitárnych zariadení, elektrických zariadení, údržba dverí, kovaní, zámkov, žalúzií, podláh, bielenie stien a obnova náterov a pod., si nájomca zabezpečí na vlastné náklady

obhliadka sa uskutoční dňa:  20. 9. 2017 o 10.00 hod
                                               27. 9. 2017 o 10.00.hod
                                               4. 10. 2017 o 10.00 hod
(zraz pred NP – Trojičné nám. č. 11)

Záloha: 300 eur
Dokumenty:

  • súťažné podmienky
  • návrh nájomnej zmluvy
  • súhlas so súťažnými podmienkami
  • písomné vyhlásenie záujemcu o vhodnosti nebytových priestorov na jeho účely, prípadne či nebytové priestory vyžadujú stavebné úpravy

Lehota na podávanie súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 6. 10. 2017 na adresu:

STEFE Trnava, s. r. o., Františkánska 16, 917 32 Trnava, alebo osobne na podateľni spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o.
Navrhovateľ je povinný na zadnej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoju úplnú adresu a prelepenú časť obálky vlastnoručne podpísať.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na www.trnava.sk a na www.stefetrnava.sk

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a bližšie informácie poskytne úsek FM, Františkánska č 16, Trnava, tel. 033/32 36 522, 033/32 36 547, e-mail: alena.vermesova@stefetrnava.sk

 Podmienky OVS

 Návrh nájomnej zmluvy

 OVS - súhlas

 Vyjadrenie záujemcu

13.9.2017 14:47

 
Chcete vedieť, čo je nové?