Občan

Oboznámenie sa s oznámením o zmene navrhovanej činnosti Komerčno-podnikateľská zóna Trnava-Mikovíniho-Zelenečská ulica

Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že


od 15. 05. 2019  do  30. 05. 2019


je možné v súlade s § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s Oznámením o zmene navrhovanej činnosti 

„KOMERČNO-PODNIKATEĽSKÁ ZÓNA, TRNAVA - MIKOVÍNIHO - ZELENEČSKÁ ULICA“, ktoré  predložil  navrhovateľ  ISLAND s.r.o., Strojárenská č. 1C, 917 02 Trnava, IČO: 47206705 .

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zmena typu napojenia navrhovanej činnosti na cestu III/1287 z navrhovanej okružnej križovatky na stykovú križovatku so samostatnými odbočovacími pruhmi (v pôvodnom zámere navrhovanej činnosti (2018), v rámci dopravného napojenia na cestu III/1287 bola navrhovaná činnosť prepojená cez navrhovanú okružnú križovatku), funkčná plocha určená na výstavbu celková a plošné výmery spevnených plôch a zelene (len na parcele č. 10548/32) . 

Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti možno nahliadnuť v hore uvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248,  Trhová ulica č. 3, Trnava.

Zmena navrhovanej činnosti je zverejnená aj na internetovej stránke rezortu MŽP SR. 
Verejnosť môže svoje písomné stanoviská a pripomienky súvisiace so zmenou navrhovanej činnosti doručiť do 10 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na adresu Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Situácia_KPZ Trnava
 

15.5.2019 14:40

 
Chcete vedieť, čo je nové?