Občan

Oboznámenie sa so správou o hodnotení navrhovanej činnosti - Obytný súbor PRÚDY

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave


oznamuje verejnosti, že od 13. 06. 2019  do  15. 07. 2019

je možné v súlade s § 34 ods. 1  zákona  č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa so Správou o hodnotení navrhovanej činnosti

„Obytný súbor PRÚDY, Trnava“,                                                                                                                                                   

ktorú predložil navrhovateľ Terra Trnavia, s. r. o., Blagoevova 28, 851 01 Bratislava v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s. r. o. Tehelná 19, 831 03 Bratislava.

Účelom navrhovaného zámeru  výstavba a prevádzka obytného súboru v plánovanej obytnej zóne Prúdy, vo východnej časti urbanizovaného územia mesta Trnava. Navrhovaná činnosť bude umiestnená na ploche 11,14 ha, na parcelách č.: 5680/228, 5680/229, 5680/230, 5680/249, 5680/251, 5680/252, 5680/253, 5680/279, 5680/425, 5680/520 a 1283/2 (orná pôda). Navrhovaná činnosť s prislúchajúcim zázemím bude obsahovať celkovú výmeru podlahovej plochy na úrovni 114 189 m2 a celkovo 2 031 parkovacích stojísk, z toho 1 500 parkovacích stojísk umiestnených v suteréne a 531 na povrchu terénu.

Do  správy o hodnotení možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v hore uvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248, Trhová ulica č. 3, Trnava.

Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená aj na stránke MŽP SR. 
Verejnosť môže doručiť najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto informácie písomné stanoviská a pripomienky súvisiace so správou o hodnotení na adresu:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Situácia_OS Prúdy

 

13.6.2019 9:00

 
Chcete vedieť, čo je nové?