Občan

Oznámenie o predĺžení lehoty do 9.7.2018 na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Polyfunkčný bytový dom Štefánikova prestavba a prístavba“

Dňa 16. apríla 2018 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené verejnou vyhláškou oznámenie o predĺžení lehoty do 9.7.2018 na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Polyfunkčný bytový dom Štefánikova prestavba a prístavba“, na pozemkoch p. č. 66, 95/36, 95/114  kat. územie Trnava, pre navrhovateľa ISMONT, s.r.o.,. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

16.4.2018 15:24

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?