Občan

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti st. povolenia na stavbu "SO 09.1 - VN prípojka z TR110/22kV Rz Trnava PSA" pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s.

dňa 15. februára 2017 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu "SO 09.1 - VN prípojka z TR110/22kV Rz Trnava PSA" pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

15.2.2017 14:48

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?