Občan

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. OSaŽP/5645-85026/2014/Jč zo dňa 23.12.2014, na stavbu komerčného areálu a logistického centra „Trnava Modranka

Dňa 9.januára 2019 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnené verejnou vyhláškou: Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. OSaŽP/5645-85026/2014/Jč zo dňa 23.12.2014, na stavbu komerčného areálu a logistického centra „Trnava Modranka" v rozsahu stavebného objektu: „SO 09.1 - VN prípojka z TR110/22kV Rz Trnava PSA“. Oznámenie bude zverejnené v lehote 15 dní.

11.1.2019 10:50

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?