Občan

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: IBV Za traťou III/B – 1.etapa/A a 2.etapa, lokalita Za traťou Trnava, líniová stavba SO 02 komunikácie

Dňa 14. júla 2017 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené verejnou vyhláškou oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: IBV Za traťou III/B – 1.etapa/A a 2.etapa, lokalita Za traťou Trnava, líniová stavba SO 02 komunikácie, stavebník: Ing. Roman Krampl a spol. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

14.7.2017 13:55

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?