Občan

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby optickej siete: „INS_FTTH_ TT_Trnava_Tekela Slotu“, miesto stavby: Ulica T.Tekela, J. Slottu, V. Clementisa

Dňa 12. januára 2018 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené verejnou vyhláškou oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby optickej siete: „INS_FTTH_ TT_Trnava_Tekela Slotu“, miesto stavby: Ulica Teodora Tekela, Juraja Slottu, Vladimíra Clementisa, navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

12.1.2018 15:16

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?