Občan

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na stavbu Pastoračné centrum Prednádražie, Botanická ul.

Mesto Trnava, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 oznamuje formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania na stavbu: „Pastoračné centrum Božieho Milosrdenstva Trnava Prednádražie, Botanická ul.“ v rozsahu stavebného objektu „Dopravné plochy“.

  Oznámenie verejnou vyhláškou

13.9.2012 11:29

 
Chcete vedieť, čo je nové?