Občan

Ponuka dvoch voľných pracovných miest – učiteliek (učiteľov) v materskej škole

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

Adresa: Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
v zást.: riaditeľka školy Ing. Beáta Krajčovičová
IČO: 37990365
DIČO: 2022104656
Počet zamestnancov: 86
Kontakt: Ing. Krajčovičová B., č. tel.: 033/32 36 861, prípadne 033/ 32 36 860, e-mail: info@zsmg.trnava.sk
Dohodnúť si treba osobný pohovor s riaditeľkou školy.

Pracovné miesto – počet: 2 (1 osoba pre elokované pracovisko Jiráskova 25, Trnava).
Kategória: učiteľ/ka (aprobácia: učiteľstvo pre materské školy)
podkategória: učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie
Požadované vzdelanie: ÚSO alebo VŠ II.st. podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhl. č. 437/2009 Z. z. časť V. v znení neskorších zmien a predpisov.
Doklady: Žiadosť, životopis, vzdelanie
Nástup: Po vzájomnej dohode na dobu určitú do 31. 8. 2020 (neskôr doba neurčitá), práca na 1 zmenu: pondelok – piatok.
Prac. náplň: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je učiteľ MŠ zaradený do kariérneho stupňa (podľa zákona č. 317/2009 Z. z.) napr. samostatný pedag. zamestnanec...
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 354/2018 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:


(učiteľ s ÚSO pre MŠ) sam. PT 5 od 678,50 do 841,50 €
(učiteľ s VŠ 2 st. pre MŠ) sam. PT 7 od 828,50 do 1 027,50 € + 18,00 € mesačne zmenový príplatok (neskôr osobný príplatok)

 7.5.2019 19:42

 
Chcete vedieť, čo je nové?