Občan

Ponuka voľného pracovného miesta - kuchárka v školskej jedálni na ZŠ Gorkého

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Adresa: Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
v zast.: riaditeľka školy Ing. Beáta Krajčovičová
IČO: 37990365
DIČO: 2022104656
Kontakt: Ing. B. Krajčovičová, riad. školy č. tel.: 033/32 36 861, sekretariát: č. tel.: 033/ 32 36 860, e-mail: info@zsmg.trnava.sk

Treba si dohodnúť osobný pohovor s riaditeľkou školy.

Pracovné miesto – počet: 2 (môže byť aj dôchodkyňa)
Pracovné zaradenie: Kuchárka v ŠJ na ZŠ
Požadované vzdelanie: stredné vzdelanie odbor: kuchár, kuchár - čašník  (výučný list)
Nástup: po vzájomnej dohode na dobu určitú od 1. 2. 2019 (neskôr doba neurčitá), práca na 1 zmenu: pondelok - piatok
Prac. náplň: výroba technologický náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných programovo riadených kuchynských strojov. Napr.: zabezpečuje výrobu jedál a nápojov pre stravníkov podľa noriem. Podieľa sa na skladbe jedálneho lístka v zariadení školského stravovania a odporúčaných výživových dávok pre žiakov. 
Platové podmienky: Určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z.z. katalóg prac. činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe: PT 4 vo výške: 480 € (neskôr osobný príplatok)

15.11.2018 15:55

 
Chcete vedieť, čo je nové?