Občan

Ponuka voľného pracovného miesta – učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

Adresa: Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
v zást.: riaditeľka školy Ing. Beáta Krajčovičová
IČO: 37990365
DIČO: 2022104656
Počet zamestnancov: 86
Kontakt: Ing. Krajčovičová B., č. tel.: 033/32 36 861, prípadne 033/ 32 36 860, e-mail: info@zsmg.trnava.sk
Dohodnúť si treba osobný pohovor s riaditeľkou školy.

Pracovné miesto – počet: 1
Kategória: učiteľ/ka (s aprobáciou MAT-CHE)
podkategória: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie

Požadované vzdelanie: VŠ II. st.
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhl. č. 437/2009 Z. z. časť V. v znení neskorších zmien a predpisov.
Doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie
Nástup: Po vzájomnej dohode na dobu určitú do 31. 8. 2020 (neskôr doba neurčitá), práca na 1 zmenu: pondelok – piatok.
Pracovná náplň: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je učiteľ ZŠ zaradený do kariérneho stupňa (podľa zákona č. 317/2009 Z. z.) napr. samostatný pedag. zamestnanec...
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 354/2018 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:
PT 7 od 828,50 do 1 027,50 €
(učiteľ s I. atestáciou) PT 8 od 927,50 do 1 150,50 €
 

7.5.2019 19:28

 
Chcete vedieť, čo je nové?