Občan

Ponuka voľného pracovného miesta - údržbár na ZŠ Gorkého

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Adresa: Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
v zast.: riaditeľka školy Ing. Beáta Krajčovičová
IČO: 37990365
DIČO: 2022104656
Kontakt: Ing. B. Krajčovičová, riad. školy č. tel.: 033/32 36 861, sekretariát: č. tel.: 033/ 32 36 860, e-mail: info@zsmg.trnava.sk

Treba si dohodnúť osobný pohovor s riaditeľkou školy.

Pracovné miesto – počet: 1 (môže byť aj dôchodca)
Pracovné zaradenie: údržbár
Požadované vzdelanie: stredné vzdelanie – smer strojárstvo
Nástup: po vzájomnej dohode na dobu určitú od 8. 1. 2019 (neskôr doba neurčitá), práca na 1 zmenu: pondelok - piatok
Prac. náplň: Oprava a údržba vodovodného zariadenia, dverí, zámkov, okien, nábytku a iné remeselné práce. V zimnom období odhŕňanie snehu, na jeseň hrabanie lístia. 
Platové podmienky: Určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zam. pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.,
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe: PT 4 vo výške: 480 € (neskôr osobný príplatok)                                                                                  
                                                  
 

15.11.2018 16:29

 
Chcete vedieť, čo je nové?