Občan

Pozvánka na 1. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

           P O Z V Á N K A


V zmysle časti IV. čl. 10 ods. 1 Organizačného a rokovacieho poriadku  Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  z v o l á v a m 1. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční


19. marca 2019 (utorok) o 16.00 h
 

v konferenčnej sále trnavskej radnice, Ulica Hlavná č. 1 v Trnave.

Návrh  p r o g r a m u:

a/    Otvorenie
b/    Určenie overovateľov
Zloženie pracovného predsedníctva
Voľba návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu

1.1    Povolenie na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  - Zmena UPN, lokalita B –  Zriadenie odpadového hospodárstva Trnava
2.    Majetkové záležitosti
3.1    Spolufinancovanie projektu „Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ul., dvor B“
3.2    Spolufinancovanie projektu „Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ul., dvor C“
3.3    Spolufinancovanie projektu „Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ul., dvor D“
3.4    Spolufinancovanie projektu „Vybudovanie cyklotrasy – Spartakovská ulica v meste Trnava“
3.5    Spolufinancovanie projektu „Vybudovanie cyklotrasy – Špačinská cesta v meste Trnava“
3.6    Spolufinancovanie projektu „Útulok pre rodiny s deťmi na ulici K. Čulena v Trnave“
4.1    Dodatok č. 1 k Organizačnému zabezpečeniu Tradičného trnavského jarmoku 2019
5.1    Zníženie základného imania spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.

6.    Rekapitulácia uznesení
    Z á v e r


    JUDr. Peter Bročka, LL. M.Príloha k bodu programu č. 2

2.1    Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena “Horúcovodná prípojka, rekonštrukcia vonkajších rozvodov a OST na okruhu OST Jasná, Trnava“ (Termoklíma, s.r.o.        v prospech STEFE Trnava, s.r.o.)
2.2    Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie vecného bremena “Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Hospodárska B, Trnava“ (Termoklíma, s.r.o. v prospech STEFE Trnava, s.r.o.)
2.3    Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie rozvodov tepla a teplej vody v rámci stavby “Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Podjavorinská, Trnava“ (v prospech STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava)
2.4    Súhlas s použitím pozemkov a zriadenie odplatného vecného bremena na uloženie rozvodov tepla a teplej vody v rámci stavby “Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 4, Trnava“ (v prospech STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, Trnava)
2.5    Návrh vysporiadania vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom vo vlastníctve Mesta Trnava (poľnohospodárska pôda v k. ú. Špačince a v lokalitách Mníšske a Kočišské)


 

14.3.2019 15:12

 
Chcete vedieť, čo je nové?