Občan

Pozvánka na 7. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 3. október 2018


  P O Z V Á N K A


V súvislosti so žiadosťou doručenou a podpísanou tretinou poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov


zvolávam 7. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2014 - 2018, ktoré sa uskutoční3. októbra 2018 (streda) o 13.00 h
v konferenčnej sále trnavskej radnice, Ulica Hlavná č. 1 v Trnave.


Návrh  p r o g r a m u:

a/    Otvorenie
b/    Určenie overovateľov
Zloženie pracovného predsedníctva
Voľba návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu
    
1.     Prerokovanie aktuálneho súdneho sporu Mesta Trnava so spoločnosťami City – Arena, a. s. a City-Arena PLUS, a. s.
   
2.    Rekapitulácia uznesení
    Z á v e r

                                                                                                      JUDr. Peter Bročka, LL.M.

28.9.2018 9:19

 
Chcete vedieť, čo je nové?