Občan

Prenájom nebytových priestorov - Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava

STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov poskytne do priameho prenájmu nebytové priestory.

 Zoznam nebytových priestorov

20.3.2017 8:26

 
Chcete vedieť, čo je nové?